རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་

"རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་"འདེམས་ནས་དེ་དཀར་ཆག་རིགས་སུ་རྩིས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ནང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་སྐབས་ "རིགས་"སྒྲོན་ནང་སྤྱོད་མཁན་རང་མཚན་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཚུད་པ།

རིགས་དང་ཁ་བྱང་།

དཀར་ཆག་ནང་གི་རིགས་དང་ཁ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རིགས།

བསྒརའཛུད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིགས་འདེམས་དགོས་ན།འདེམས་གཞི་ཁ་དེའི་ཐོག་གི་འདེམས་གཞི་དེ་སྤྱོད་ཆོག་མིན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བདམས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་རག་ལས་ཡོད།གལ་ཏ་[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...]འདེམས་པའི་སྐབས་ འོ་རྟགས་དེ་དཀར་ཆག་ནང་ གནས་པ་དཀར་ཆག་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

ཁ་བྱང་།

བདམས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

ལག་འགུག་བཟོ་བཅོས་བཀག་དགོས།

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

དཀར་ཆག་གསར་སྣོན།

གདམ་ནི་ཡིག་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་ཡང་ན་མིང་སྔའི་ལེའུ་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

གསར་འཛུགས་བེད་སྤྱོད།

བཟོ་ལྟ།

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

གཏན་འཁེལ་བཟོ་ལྟ།

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index.

དཀར་ཆག་བྲིས་རྟགས།

[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [གཤར་བྱང་...]འདེམས་པ་བརྒྱུད་དཀར་ཆག་ནང་བསྒརའཛུད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ཚུད་ཡོད།

རེའུ་མིག

དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་པའི་རེའུ་མིག།

རིག་མཚརཨན།

དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་པའི་པར་རིས།

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ།

དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ།

OLE བྱ་ཡུལ།

དཀར་ཆག་ནང་བྱ་ཡུལ་ OLE ཚུད་པ་ཡིན།

ཁུངས་ལེ་ཚན་གྱི་རིམ་པ་བེད་སྤྱོད།

རེའུ་མིག་、པར་རིས་、ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་ OLE བྱ་ཡུལ་སོགས་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་དེ་ལེ་ཚན་ཁ་བྱང་ནི་བར་རིམ་གྲུབ་ཆའི་ནང་གི་གནས་སར་ནང་བསྐུམ་བྱེད་དགོས།

མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་