རིས་བསྒར་དཀར་ཆག་

"རིས་བསྒར་དཀར་ཆག་"འདེམས་པ་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་བརྩིས་ནས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁག་བེད་སྤྱོད་ཆོག།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)


རིགས་དང་ཁ་བྱང་།

དཀར་ཆག་ནང་གི་རིགས་དང་ཁ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རིགས།

བསྒརའཛུད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིགས་འདེམས་དགོས་ན།འདེམས་གཞི་ཁ་དེའི་ཐོག་གི་འདེམས་གཞི་དེ་སྤྱོད་ཆོག་མིན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བདམས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་རག་ལས་ཡོད།གལ་ཏ་[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...]འདེམས་པའི་སྐབས་ འོ་རྟགས་དེ་དཀར་ཆག་ནང་ གནས་པ་དཀར་ཆག་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

ཁ་བྱང་།

བདམས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

ལག་འགུག་བཟོ་བཅོས་བཀག་དགོས།

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

དཀར་ཆག་གསར་སྣོན།

གདམ་ནི་ཡིག་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་ཡང་ན་མིང་སྔའི་ལེའུ་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

གསར་འཛུགས་བེད་སྤྱོད།

ཟླ་དྲིལ་གཏོང་དགོས་པའི་དཀར་ཆག་ཆ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ།

ཤོག་བྱང་།

བྱ་ཡུལ་ཤོག་བྱང་བརྒྱུད་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱེད།ཤོག་བྱང་ཞིག་བྱ་ཡུལ་དུ་ཁ་སྣོན་རྒྱབ་དགོས་ཚེ་ བྱ་ཡུལ་དེ་འདེམས་ཐོག་ དེ་ནས་[བསྒརའཛུད་] - [མཚན་མཆན་...]འདེམས་དགོས།

རིགས་དབྱེ།

དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གི་ཤོག་བྱང་རིགས་དབྱེ་བཀོད་སྤྱོད་འདེམས་དགོས།

མངོན་པ།

ཤོག་བྱང་ནང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གི་ཆ་ཤས་བཀོལ་བའི་གདམ་ག་བྱེད་དགོས།རེའུ་མིག་འོག་མར་གདམ་ག་བྱེད་པའི་ཤོག་བྱང་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་ཟིང་ རྨང་གཞི་དེ་བས་ཁ་བྱང་ཡི་གེ་"རིས་བསྒར་ 24: ཉི་མ་" དེའི་ནང་གི་"རིས་བསྒར་ 24"ནི་རང་འགུལ་གྱི་གྲུབ་པ་ཡིན་ "ཉི་མ་"ནི་སྤྱོད་པོས་ཁ་སྣོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ལ་ནང་དོན་ཁྲོད་ཀྱིས་གདམ་ག་མངོན་པ།

དཀར་ཆག་ནང་གི་གཤར་བྱང་།

དཔྱད་གཞིའི་ཡི་གེ།

རིས་བསྒར་ 24:ཉི་མ།

རིགས་དང་ཨང་སྒྲིག

རིས་བསྒར་ 24

ཤོག་བྱང་ཡི་གེ།

ཉི་མ།


གལ་ཏེ་"ཤོག་བྱང་

བྱ་ཡུལ་མིང་།

བྱ་ཡུལ་མིང་བརྒྱུད་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།དཔེར་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་རོགས་ནང་བྱ་ཡུལ་མིང་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཆོག་པ་མ་ཟད་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་བེད་སྤྱོད་ནས་དེ་དག་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག