གཤར་བྱང་།

བདམས་པའི་ཡི་གེའི་བྲིས་རྟགས་དེ་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ཡང་ན་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ཡིན་རྒྱུ་རེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

[བསྒར་འཛུད་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་གི་རིས་རྟགས་ རྐྱང་རྡེབ་།

རིས་འགོད་

གཤར་བྱང་།


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

འདེམས་པ་དང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་གཤར་བྱང་སྐབས་ "བསྒར་འཛུད་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་"གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བའི་རྣམ་པར་རྒྱུན་འཁོངས་བྱེད་དགོས།

འདེངམས་པ།

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག

Select the index that you want to add the entry to.

གཤར་བྱང་།

བདམས་པའི་ཡི་ཚགས་ནང་ཡི་གེ་མངོན་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དགོས་ཁོ་ཡོད་ན་ བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ལ་ཚིག་མི་འདྲ་བ་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག།ཡིག་ཚགས་ནང་བདམ་པའི་ཡི་གེ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་མི་སྲིད།

འགག་གནས་ཡི་གེ་དང་པོ།

མིག་སྔའི་གདམ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེར་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཚིག་གི་ཡན་ལག་གཤར་བྱང་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་ དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་"cold"བདམས་པ་མ་ཟད་"weather"ནང་འཇུག་བྱས་ཏེ་འགག་གནད་ཡི་གེ་དང་པོ་རྩིས་ན་ བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ནི་"weather, cold"

འགག་གནས་ཡི་གེ་གཉིས་པ།

མིང་སྔའི་གདམ་དེ་འགག་གནད་ཡི་གེ་དང་པོའའ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཡན་ལག་གཤར་བྱང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ཏེ། དཔེར་ན་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་"cold" བདམས་པ་མ་ཟད་"weather"ནང་འཇུག་བྱས་ཏེ་འགག་གནད་ཡི་གེ་དང་པོ་ "winter"ནང་འཇུག་བྱས་ཏེ་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཉིས་པ་རྩིས་ན་ བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ནི་"weather, winter, cold"

སྐད་གདངས་ཞིབ་བརྗེད།

ལྟོས་བཅས་གཤར་བྱང་གི་སྐད་གདངས་ཞིབ་བརྗེད་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།དཔེར་ན་ འཇར་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་གཟུགས་ Kanji གོང་གི་སྒྲ་འདོན་ཞིགཡོད་ གཞུང་སྤྱོད་ཡི་གེ་སྤྱད་དེ་གནས་འཁེལ་སྐབས་གདངས་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།Kanji རྗེས་སུ་སྐད་གདངས་ཞིབ་བརྗེད་གཤར་བྱང་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་དབྱེ་བྱེད་པ་ཡིན།འདེམས་གཞི་དེ་ཨ་གླིང་སྐདད་བརྡ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྒུལ་སློང་བྱེད་པའི་སྐབས་ཁོ་ནར་སྤྱོད་ཆོག

གཙོ་བོའི་གཤར་བྱང་།

>བདམས་པའི་ཡི་གེ་དེ་བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་ནང་གི་་གཤར་བྱང་གཙོ་བོར་རྩིས་ཆོག།LibreOffice བཤེར་འདྲེན་ནང་གཤར་བྱང་གཞན་དག་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གཞག་གཤར་བྱང་གཙོ་བོའི་ཤོག་ཨང་ལ་རྩིས་ཆོག

རིམ་པ།

Entries using the paragraph format "Heading X" (X = 1-10) can be automatically added to the table of contents. The level of the entry in the index corresponds to the outline level of the heading style.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

འདེམས་གཞི་འདི་དཀར་ཆག་དང་སྤྱོད་མཁན་རང་མཚན་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ལ་བཀོལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན།


གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དངོས་ཡིག་བཀོལ་བ།

ཡིག་ཚགས་ནང་གནས་པར་གཞན་དུ་ཐོན་པ་དང་བདམས་པའི་ཡི་གེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཡི་གེ་རང་འགུལ་བྲིས་རྟགས་བཀོད་དགོས་ 、ཤོག་རྨིན་དང་ཤོག་ཞབས་སྒྲོམ་གཞི་དང་ཁ་བྱང་ནང་གི་ཡི་གེ་ཚུད་ཡོད།

གླིང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ལག་འགུལ་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་གཤར་བྱང་ ཡི་ཐད་ བྱེད་ནུས་དེ་བེད་སྤྱོད་མིད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

བཤེར་འདྲེན་ནང་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཚུད་དགོས་ན་ ཡི་གེ་འདེམས་དང་དེ་རྗེས་ [རྩོམ་སྒྲིག་] - [འཙལ་བ་དང་ཚབ་བརྗེ་...]འདེམས་པ་མ་ཟད་ "ཆ་ཚང་བཙལ་བ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས། དེ་ནས་[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [གཤར་བྱང་...]འདེམས་པ་དང་"བསྒརའཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།


ཆེ་ཆུང་བྲིས་ཟླ་སྒྲིལ།

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

ཡིག་ཧྲིལ་ཟླ་སྒྲིག

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

ཁ་གྲངས།

Marks an index entry in your text.

ཁ་རྒྱབ།

Closes the dialog.

རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་གི་གསར་འཛུགས།

"རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་གི་གསར་འཛུགས་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ "རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་གི་གསར་འཛུགས་"གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ གླིང་སྒྲོམ་དེ་རང་མཚན་འཇོག་བཤེར་འདྲེན་གསར་འཛུགས་ལ་བེད་སྤྱོད་ཆོག།

མིང་།

སྤྱོད་པོ་གསར་པའི་མཚན་འཇོག་བཤེར་འདྲེན་གྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། བཤེར་འདྲེན་གསར་པ་དེ་སྤྱོད་རུང་གི་བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་རེའུ་འགོད་ནང་ཁ་སྣོན་རྒྱབ་དགོས།

བེད་སྤྱོད་དཀར་ཆག་དང་བཤེར་འདྲེན་