བྱེད་ནུས་

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "ནུས་པ་"འདེམས་གཞི་ཁ་


རིགས།

སྤྱོད་ཆོག་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་སྒྲིག་དགོས། ཡིག་ཚགས་ལ་ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཤམ་གསལ་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིགས།

གོ་དོན།

ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ།

ལ་ཏེ་ཆ་རྐྱེན་ངོས་ཅན་ཞིག་སྐོང་ཐུབ་ན་ཆ་རྐྱེན་ ཡི་གེ་བསྒརའཛུད་བྱསབྱས་ན་འགྲིག་སྟེ།དཔེར་ན་ "ཆ་རྐྱེན་"སྒྲོམ་"sun eq 1"ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་དེ་ནས་ "དེ་"སྒྲོམ་ནང་འཇུག་གིས་འགྱུར་ཚད་"sun"དེ་"1"དང་མཚུངས་སྐབས་བསྒརའཛུད་ཀྱི་ཡི་གེ་དགོས།གལ་སྲིད་འདོད་མོས་ཡོད་ན་ "དེ་མིན་"སྒྲོམ་ནང་ཆ་རྐྱེན་གིས་འགྱུར་ཚད་"sunདེ་" དང་མཚུངས་སྐབས་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཡི་གེ་དགོས་ གལ་ཏེ་འདོད་མོས་ཡོད་ན་"འགྱུར་ཚད་"འདེམས་གཞི་ཁ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་"འགྱུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག་"འདེམས་ནས་ དེ་རྗེས་"མིང་"སྒྲོམ་ནང་"sun" ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་"གྲངས་ཐང་"སྒྲོམ་ནང་འགྱུར་ཚད་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

རེའུ་འགོད་ནང་བཅུག

ཡིག་གེའི་ཁོངས་ཤོག་བསྒརའཛུད་བྱས་ན་ རེའུ་འགོད་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་མངོན་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ།ཁ་སྣོན་དང་、རྩོམ་སྒྲིག་ སུབ་པའི་རྣམ་གྲང་སསྒྲུབ་ཐུབ་ཐོག་ རེའུ་འགོད་ནང་དེ་དག་གོ་རིམ་པའམ་དག་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།ཡིག་ཚགས་ཁྲོད་ཀྱིས་"རེའུ་འགོད་ནང་བཅུག་"ཁོངས་སམ་ Ctrl+Shift+F9 མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ "རྣམ་གྲངས་འདེམས་པ་"གླིང་སྒྲོམ་མངོན་ཐུབ་པའི་ཡོད།

ནང་འཇུག་ཁོངས།

བསྒརའཛུད་ཡིག་ཚགས་ནང་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡི་གེའི་ཁོངས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ནའང་རུང་བས་དེ་བས་ཐག་ཁྱེད་མངོན་པའི་གཡི་གེ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ནའང་འགྲིག

ཧུང་ལག་བསྟར།

ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བསྒརའཛུད་བྱས་ན་ཧུང་འཁོར་རྒྱུགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་རེད། ཁོངས་ཧུང་ཏུ་གཏན་འཁེལ་དགོས་ན་ "ཧུང་..."གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས།

ཡིག་ཚགས་ནང་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཤིག་བསྒརའཛུད་བྱས་པ་(དཔེར་ན་ རིས་དབྱིབས་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་བཞིན་) ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་སྐབས་ བརླག་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བསྒརའཛུད་དྲན་བརྡ་དེ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

གབ་པའི་ཡི་གེ།

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and clear the Fields: Hidden text check box.

གབ་པའི་དུམ་མཚམས།

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and clear the Fields: Hidden paragraph check box.

ཡིག་རྟགས་ཚོ་སྒྲིག་ˆ

ཁྱེད་ཀྱིས་ 1 ནས་ 6གི་ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཚད་ལྡན་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ནུས་ལྡན་ཚོ་སྒྲིག་ཅིག་ཏུ་བྱེད་ཆོག་ལ་ བྱེད་ནུས་འདི་ཡ་གླིང་སྐད་བརྡའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་སྐབས་ཁོ་ནར་བེད་སྤྱོད་ཆོག


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ཁོ་ན་འདེམས་པའི་གཞི་ནས་གཤམ་གསལ་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།


འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

རྣམ་བཞག

འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

"བྱེད་ནུས་"ཀྱི་འདེམས་གཞི་ཁ་ཡི་"རྣམ་གཞག་"གི་རེའུ་འགོད་ཚང་དེ་ས་ཁོངས་རིགས་"ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་"འདེམས་པའི་སྐབས་ཁོ་ནང་གསོང་སློང་བྱེད་གོས་ལ་ དེ་རང་ལ་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཀྱི་ནུས་པའི་བྱ་ཡུལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོས།

ཆ་རྐྱེན།

"ཆ་རྐྱེན་"ཡི་ཁོངས་ འདིར་ཆ་རྐྱེན་ནང་འཇུག་གནང་དགོས།

བྱས་ན་དེ་ དེ་མིན་ན།

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

ཁྱེད་ཀྱིས་"གཞི་གྲངས་མཛོད་མིང་.རེའུ་མིག་མིང་.ཁོངས་ཀྱི་མིང་"རྣམ་གཞག་དེ་"དེ་"དང་"གཞན་དག་"སྒྲོམ་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ནའང་འགྲིག

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་རེའུ་མིག་གམ་ཁོངས་ཀྱི་མིང་གནས་ས་མེད་ན་ ནང་དོན་བསྒརའཛུད་བྱེད་རྒྱུ་མེད།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་"གཞི་གྲངས་མཛོད་མིང་.རེའུ་མིག་མིང་.རེའུ་མིག་མིང་"ནང་ཁོངས་འདྲེན་རྟགས་ཚུད་ཡོད་ན་མཚོན་ཚུལ་དེ་ཡི་གེ་བསྒརའཛུད་བྱས་པ་ཞིག་རེད།


དྲན་བརྡ།

དེར་ས་ཁོངས་རིགས་ཁག་གི་དྲན་བརྡ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་བསྒརའཛུད་བྱས་པ་དེ་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཁོངས་ཡིན་ན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱི་སྟོན་མདའ་རང་སོར་ལུས་པའི་ཁོངས་ཀྱི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་སྐབས་རོགས་ཞུའི་དྲན་བརྡ་མངོན་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

རྣམ་བཞག

ཡིག་དུམ་རྐྱང་རྡེབ་འདེམས་པའི་སྐབས་ཧུང་འཁོར་རྒྱུགས་བྱེད་དགོས།

ཧུང་མིང་།

བདམས་པའི་ཧུང་གི་མིང་མངོན་པ།

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས།

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཁོངས་ནང་མངོན་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

གབ་པའི་ཡི་གེ།

ཆ་རྐྱེན་སྐོང་བ་ནང་བཅུག་བྱེད་སྐབས་གབ་པའི་ཡི་གེ།

ཡིག་རྟགས།

ཚོ་སྒྲིག་གི་ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།མང་ཤོས་ལའང་ཡིག་རྟགས་ 6 ཚོ་སྒྲོག་བྱེད་ཐུབ།འདེམས་གཞི་འདི་"ཡིག་རྟགས་ཚོ་སྒྲིག་"གི་ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ཁོ་ནར་སྤྱོད་གོ་ཆེ་བ་ཡིན།

གྲངས་ཐང་།

འདེམས་པའི་ས་ཁོངས་ལ་ཐང་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དགོས།

ཧུང་།

Opens the Macro Selector, where you can choose the macro that will run when you click the selected field in the document. This button is only available for the "Execute macro" function field.

རེའུ་འགོད་ནང་བཅུག་ཡིག་དུམ་ ནང་འཇུག་ཐད་ གཤམ་གྱི་ཚོད་འཛིན་ཆས་རྣམ་མངོན་གྱི་ཡོད་དེ།

གཤར་བྱང་།

གཤར་བྱང་གསར་པ་ནང་འཇུག།

གསབ་སྣོན།

"གཤར་བྱང་"ནང་གི་ནང་དོན་རེའུ་འགོད་ནང་ཐོག་ཏུ་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས།

ཤོག་ཚལ་ཐོག་གི་གཤར་བྱང་།

གཤར་བྱང་འགོད་པ།ཆེས་གོང་གི་གཤར་བྱང་ཡིག་ཚགས་ནང་མངོན་གྱི་རེད།

སུབ་པ།

རེའུ་འགོད་ནང་ནས་བདམས་པའི་གཤར་བྱང་སུབ་པ།

སྟེང་དུ།

རེའུ་འགོད་ནང་བདམས་ཪྙིན་པའི་གཤར་བྱང་མདུན་དུ་སྤོ་དགོས།

འོག་ཏུ།

རེའུ་འགོད་ནང་བདམས་པའི་གཤར་བྱང་སྤོ་དགོས།

མིང་།

"རེའུ་འགོད་ནང་བཅུག་"མིང་གཅིག་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ནང་འཇུག་བྱེད་ཆེད་ཡིན།

Choose Item

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་"རེའུ་འགོད་ནང་བཅུག་"ཁོངས་སྐབས་རྐྱང་རྡེབ་གླིང་སྒྲོམ་འདི་མངོན་རྒྱུ་རེད།

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

གོང་སྟབས་རྗེས་མ།

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by Ctrl+Shift+F9.