འདྲེན་སྤྱོད་

འདི་ནི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཆགས་འཕྲིགསའཕྲིགས་འདྲེན་སྤྱོད་དང་འདྲེན་སྤྱོད་ཁུལ་བསྒརའཛུད་བྱས་པའི་གནས་ས་ཞིག་ཡིན།འདྲེན་སྤྱོད་ནི་ཡིག་ཚགས་གཅིག་ཡིན་གི་མ་ཟད་ཚོད་འཛིན་གཙོ་བོའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་ཤིག་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་འདྲེན་སྤྱོད་སྤེལ་མ་ཞིག་ཁོངས་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་བསྒརའཛུད་བྱེད་ན་ ཁྱེད་རང་ཡིག་ཚགས་དག་བཅོས་བྱེད་སྐབས་རྟག་པར་ལག་འགུལ་ལེགས་སྒྲིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ F5 གསར་བཅོས་ཁོངས་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་གཏོང་ཐུབ་པ་ ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་ཐག་སྦྲེལ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "འདྲེན་སྤྱོད་"འདེམས་གཞི་ཁ།

Choose Insert - Cross-reference


བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་

རིགས།

སྤྱོད་ཆོག་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་སྒྲིག་དགོས། ཡིག་ཚགས་ལ་ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཤམ་གསལ་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིགས།

གོ་དོན།

འདྲེན་སྤྱོད་བཀོད་སྒྲིག

འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དམིགས་འབེན་བཀོད་སྒྲིབ་བྱེད།"མིང་"འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་མིང་ཞིག་ནང་བཅུག་བྱེད།འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་བྱས་རྗེས་མིང་དེ་"འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མངོན།

HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ཐབས་ཤེས་དེ་སྤྱད་ནསའདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་་བསྒར་འཛུད་བྱ་མི་རུང་ངེས་པར་དུ་ཤོག་མཆན་བསྒར་འཛུད་བརྒྱུད་ནས་འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད།

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གནས་ས་གཞན་དུ་འདྲེན་སྤྱོད་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱས་རྗེས། སྔོན་ནས་ངེས་པར་དུ་"འདྲེན་སྤྱོད་བཀོད་སྒྲིབ་"ནང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་གནས་ས་མཚན་འཇོག་བྱེད་ དེ་ནས་བཞིན་ནས་"འདེམས་པ་"བརྒྱུད་ནས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་འོག་ཀྱི་ཁོངས་བཀའ་བརྡ་མིང་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཚོད་འཛིན་གཙོ་བོའི་ཡིག་ཚགས་ལ་མཚོན་ན་ད་དུང་ཡིག་ལག་ཡིག་ཚགས་ཞིག་ནས་ཡན་ལག་གཞན་ཞིག་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།གསབ་དགོས་པར་ ས་འདིར་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པའི་མིང་དེ་"འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མི་སྔོན་ངེས་པར་དུ་ལ་འགུལ་གྱི་ནང་བཅུག་བྱེད།

HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ཐབས་ཤེས་དེ་སྤྱད་ནསའདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་་བསྒར་འཛུད་བྱ་མི་རུང་ངེས་པར་དུ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཅིང་དེ་ན་ HTML ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ།

ཕྲེང་ཁ་བྱང་།

The Selection box shows a list of all headings in the order of their appearance in the document.

Numbered Paragraphs

The Selection box shows a list of all numbered headings and numbered paragraphs in the order of their appearance in the document.

ཤོག་མཆན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[བསྒར་འཛུད་] - [ཤོག་མཆན་...]གཡར་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་མཆན་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ "འདྲེན་སྤྱོད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་ད་དུང་"ཤོག་མཆན་"གཤར་བྱང་མཐོང་ཐུབ།ཤོག་མཆན་ཀྱི་བྱེ་ནུས་ནི་་ཡིག་ཚགས་ནང་ཡི་གེ་དུམ་མཚམས་འགའ་ཞིག་ལ་བྲིས་རྟགས་འགོད་པ་དེ་ཡིན།དཔེར་ན་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་ ཁྱེད་ཀྱི་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ཤོག་མཆན་གཡར་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་མགྱོགས་མྱུར་གནས་ས་ཤིག་ནས་གནས་ས་གཞན་དུ་མཆོངས།

HTMLཡིག་ཚགས་ནང་ ཤོག་མཆན་དེ་དག་བྲིས་རྟགས་སུ་འགྱུར་<A name> ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དམིགས་འབེན་གཏན་འཁེལ་བྱ་བར་སྤྱོད་ཐུབ།

ཞབས་མཆན།

If your documents contains a footnote, you can select the Footnotes entry. A reference to a footnote returns the footnote number.

(Inserted objects with captions)

You can set references to objects that have captions applied. For example, insert a picture, right-click the picture, choose Caption. Now the object shows up as a numbered "Illustration" in the list.


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

འདྲེན་སྤྱོད་ནི་ཁོངས་བཀའ་བརྡ་ཟིར། ཁོངས་བཀའ་བརྡ་སུབ་ནས་ འདྲེན་སྤྱོད་སུབ་པ།གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་གེ་རིང་པོ་ཞིག་དགོས་དེ་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྩིས་ཤིང་ ཁོངས་བཀའ་བརྡ་འདྲེན་སྤྱོད་སུབ་པ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ནང་བཅུག་ཐེངས་གཅིག་བྱ་ལྟོས་ན་ ཡི་གེ་འདེམས་ཕྱོགས་ལ་ དྲས་སྦྱང་པང་སྟེང་འདྲ་ཕབ་བྱ་བ་དང་ དེ་ནས་ཚལ་ཐོ་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [འདེམས་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ་...]འདེམས་ནས་"རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་མ་འགྱུར་བའི་ཡི་གེ་ལ་"རྩི་སནས་བསྐྱར་དུ་གནས་ས་གཅིག་ལ་བསྒར་འཛུད་བྱ།ད་ལྟར་བྱས་ན་ འདྲེན་སྤྱོད་སུབ་རྗེས་ཡི་གེ་སྔར་མུས་བཞིན་གསོག་ཉར་བྱེད།


འདེངམས་པ།

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Insert reference to" list, and then click Insert.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


In the Insert reference to list, click the format that you want to use.

རྣམ་གཞག

འདེམས་ངེས་་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་རྣམ་གཞག་འདེམས་པ།གཤམ་གསལ་རྣམ་གཞག་སྤྱད་ཆོག

རྣམ་བཞག

གོ་དོན།

ཤོག་ལྷེ།

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ཚུད་པའི་ལེའུ་ཨང་བྲིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

དྲན་བརྡ།

ཆ་ཚང་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ཡི་གེ་བྱེད།

གོང་ལ་/འོག་ལ།

ཞིབ་ཕྲ་ནི་"སྟེང་ལ་འམ་""འོག་ལ་"བསྒར་འཛུད་བྱ་བ་དེ་ འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ལྟོས་བཅོས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་ཀྱི་གནས་སར་རག་ལས།

ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་དང་མཚུངས་པ།

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ལྡན་པའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

ཨང་བྲིས།

Inserts the number of the heading or numbered paragraph, including superior levels depending on the context. See note below this table for more information.

Number (no context)

Inserts only the number of the heading or numbered paragraph.

Number (full context)

Inserts the number of the heading or numbered paragraph, including all superior levels.

ལེའུ།

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ཚུད་པའི་ལེའུ་ཨང་བྲིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

རིགས་དང་ཨང་སྒྲིག

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་གྱི་རིགས་དབྱེ་(ཁ་བྱང་མཆན་བཀོད་རིགས་)དང་ཨང་འགོད་བསྒརའཛུད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་ལ་ལྡན་པའི་ཁ་བྱང་མཆན་བཀོད་སྐབས་ཁོ་ན་བེད་སྤྱད་ན་འགྲིག

མཚན་མཆན་ཡི་གེ

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་གྱི་མཚན་མཆན་ཡི་གེ་

ཨང་འགོད།

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་གྱི་མཚན་མཆན་ཨང་བྲིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ དྲེན་སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་ལ་མཚན་མཆན་ལྡན་པའི་ཁོ་ནར་སྤྱོད་རུང་།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The "Number" format inserts the number of the heading or numbered paragraph. The superior levels are included depending on the context, as necessary.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

For example, when you are in a chapter 1, subchapter 2, subpart 5, this may be numbered as 1.2.5. When you insert here a reference to text in the previous subpart "1.2.4" and you apply the "Number" format, then the reference will be shown as "4". If in this example the numbering is set to show more sublevels, the same reference will be shown as "2.4" or "1.2.4", depending on the setting. If you use the "Number (full context)" format, you will always see "1.2.4", no matter how the numbered paragraph is formatted.


མིང་།

གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སྤྱོད་པོའི་ཁུལ་གྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།དམིགས་འབེན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ན་ "ས་ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་ནང་"འདྲེན་སྤྱོད་བཀོད་སྒྲིག་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ དེ་ནས་"བསྒརའཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་གསར་པ་དགོས་ན་ "འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་ནང་ནང་དམིགས་འབེན་མི་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།

ཚོད་འཛིན་གཙོ་བོའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚགས་མ་གཅིག་པར་ཡོད་པའི་དམིགས་འབེན་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་མངོནགི་མེད་"འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་ནང།གལ་ཏེ་དམིགས་འབེན་གྱི་ནང་དུ་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་ན་ ངེས་པར་དུ་"མིང་"སྒྲོམ་ནང་རྒྱུད་ལམ་མིང་ནང་འཇུག་དགོས།

གྲངས་ཐང་།

ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུའི་སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་ནང་བཅུག་བྱེད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་འདྲེན་དེ་ཡིག་དེབ་ནང་བདམས་པའི་ནང་དོན་ཐོག་ཏུ་བསྒརའཛུད་བྱེད་ན་ མིག་སྔའི་བདམས་པའི་ནང་དོན་དེ་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།