ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཞབས་མཆན་ནམ་མཇུག་མཆན་བྲིས་རྟགས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།ཞབས་མཆན་ནམ་མཇུག་མཆན་གྱི་མདུན་ངེས་སམ་རྒྱབ་ངོས་སུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཐོག་ དེ་རྗེས་བཀའ་ཚིག་འདེམས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རྣམ་བཞག་] - [ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་...]


ཞབས་མཆན་ནམ་མཇུག་མཆན་ཡི་གེ་རྩོམ་སྒྲིབ་བྱེད་ན་ ཤོག་ངོས་མཐིལ་སྣེ་མ་ཡིག་ཚགས་མཇུག་རྫོགས་སའི་ཞབས་མཆན་སར་ཁོངས་ནང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

མགྱོགས་མྱུར་ཞབས་མཆན་ནམ་མཇུག་མཆན་ཡིག་དེབ་ཏུ་མཆོངས་སྒྱུར་བྱས་ན་ ཡིག་ཚག་ནང་ཟུང་མཆན་དགོས་པའི་འཆིང་རྒྱབ་བྲིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་དང།དེ་རྗེས་ Ctrl+Shift+PgDnགནོན་དགོས།ཟུར་མཆན་གྱི་འཆིར་རྒྱབ་བྲེས་རྟགས་སུ་ཕྱིར་འཆོངས་བྱས་ན་ PgUpགནོན་དགོས།


ཨང་འགོད།

ཞབས་མཆན་ཡང་ན་མཇུག་མཆན་གྱི་ཨང་བྲིས་རིགས་འདེམས་དགོས།

རང་འགུལ།

Automatically assigns consecutive numbers to the footnotes or endnotes that you insert. To change the settings for automatic numbering, choose Tools - Footnotes and Endnotes.

ཡིག་གཟུགསག

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Choose

རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་དེ་ ཞབས་མཆན་ཡང་ན་མཇུག་མཆན་བྲིས་རྟགས་སུ་བརྩིས་དགོས།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


རིགས།

བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ཟུར་མཆན་རིགས་འདེམས་པ་སྟེ་ ཞབས་མཆན་ཡང་ན་མཇུག་མཆན་ཡིན།ཞབས་མཆན་ནི་མིང་སྔའི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་མཐིལ་སྣེ་ཡོད་ཅིང་ མཇུག་མཆན་ནི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མཇུག་སར་ཡོད།

ཞབས་མཆན།

མཇུག་མཆན་དུ་ཞབས་མཆན་བརྗེ་བསྒྱུར་གྲུབ་པ།

མཇུག་མཆན།

ཞབས་མཆན་དུ་མཇུག་མཆན་བརྗེ་བསྒྱུར་གྲུབ་པ།

གཡོན་ཕྱོགས་མདའ་རྩེག

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཞབས་མཆན་གོང་མ་འམ་ཡང་ན་མཇུག་མཆན་འཆིང་རྒྱབ་བྲིས་རྟགས་སུ་བརྗེ་དགོས།

Icon

ཞབས་མཆན་གོང་མ།

གཡས་ཕྱོགས་མདའ་རྩེ།

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཞབས་མཆན་བྲིས་རྟགས་རྗེས་མ་འམ་ཞིག་མཇུག་མཆན་གནས་ངེས་བྲིས་རྟགས་སུ་བརྗེ་བ།

Icon

ཞབས་མཆན་རྗེས་མ་ཞིག

ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་བསྒར་འཛུད་བྱེད་