ལག་རོགས་

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [ལག་རོགས་]

[རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རིས་རྟགས་

ལག་རོགས།


"ལག་རོགས་"ཁ་ཕྱེ་ནས་ [ཡོ་བྱད་] - [ལག་རོགས་]འདེམས་པ་དང།ལག་རོགས་སྤོ་འགུལ་བྱེད་ན་ ཁ་བྱང་ཚང་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་དགོས།"ལག་རོགས་"ལ་འཅར་འཇོག་བྱེད་ནས་ ཁ་བྱང་ཚང་དེ་ལས་ཀའི་བར་སྟོང་གི་གཡོན་ངོས་སམ་གཡས་ངོས་སུ་འདྲུད་དགོས།"ལག་རོགས་"འཅར་འཇོག་བྱེད་པ་རྩིས་མེད་གཏོང་ན་ "ལག་རོགས་"ཀྱི་སྟོང་ཆའི་ས་ཁོངས་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད།

"ལག་རོགས་"ནང་རིགས་དབྱེ་ཞིག་གྱི་གྲམ་གྱི་ (+) ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན།རིགས་དབྱེ་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཆོག་ རིགས་དབྱེ་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་ཁ་གྲངས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ན་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ཏེ་"ལག་རོགས་"ནང་གི་རིགས་དབྱེ་ཐིག་རང་སོ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད།ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་མཆོངས་འགྱུར་བྱེད་དགོསན་ "ལག་རོགས་"ནང་རྣམ་གྲངས་དེ་ཆ་རྡེབ་བྱེད།

ཡིག་ཚིགས་ཀྱི་གོང་གི་རྣམ་གྲངས་ཞིག་གམ་རྣམ་གྲངས་རྗེས་མ་ཞིག་ཏུ་མཆོངས་འགྱུར་བྱེད་ན་"མིག་བཤར་"རིགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་བའི་འཕྱོང་འགུ་གྱི་[མིག་བཤར་ཡོ་བྱད་ཚང་] ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་རྣམ་གྲངས་རིགས་དབྱེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་དེ་རྗེས་འོག་ཕྱོགས་སམ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་མདའ་རྩེ་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་ནང་གབ་པའི་ས་ཁོངས་དེ་ལག་རོགས་ནང་ཐག་མདོག་མངོན་ན་ ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་དེའི་ཐོག་རང་སོ་སྡོད་སྐབས་ཡི་གེ་ "གབ་པ་" མངོན་རྒྱུ་རེད་ ཡིག་ཚགས་ནང་བེད་མི་སྤྱོད་པའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟའི་ཤོག་སྨིནདང་ཤོག་ཞབས་ནང་དོན་དེ་བཞིན་རེའུ་མིག་དང་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ རིས་དབྱིབས་ OLE བྱ་ཡུལ་དང་དཀར་ཆ་ནང་གབ་པའི་ནང་དོན་ལ་མཚོན་ན་ དྲན་བརྡ་དེ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཐོན།


Toggle Master View

Switches between master view and normal view if a master document is open.

Icon

Toggle Master View

སྣེ་སྟོན།

Opens the Navigation toolbar, where you can quickly jump to the next or the previous item in the category that you select. Select the category, and then click the "Previous" and "Next" arrows.

མུ་མཐུད་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ན་ "བསྐྱར་ཟློས་འཚོལ་ཞིབ་"རིགས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་ རིགས་རྟགས་དེ་[མིག་བཤར་ཡོ་བྱད་ཚང་]ནང་ཡོད།

Icon

སྣེ་སྟོན།

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ།

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigation icon, and then click an item category - for example, "Images".

Icon

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ།

གོང་སྟབས་རྗེས་མ།

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigation icon, and then click an item category - for example, "Images".

Icon

ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མ།

ཤོག་ཨང་།

Type the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift++F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.


རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

Shows or hides the Navigator list.

Icon

སྟར་པའི་རྐྱང་སྒྲོམ་མངོན་པ་དང་གབ་པ།

ནང་དོན་མཐོང་རིས།

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Icon

ནང་དོན་མཐོང་རིས།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

མགྱོགསམྱུར་གྱི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཁ་བྱང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་དེབ་སྐྱར་དུ་སྟར་སྒྲིག་བྱས་ན་ རེའུ་འགོད་ནང་"ཁ་བྱང་"རེས་དབྱེ་འདེམས་པ་དང་དེ་རྗེས་ "ནང་དོན་མཐོང་རིས་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།ད་ཆ་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པའི་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་ནུས་ནང་དོན་ཁག་ཏུ་བསྐྱར་དུ་སྟར་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།


བྲིས་རྟགས་བཀོད་སྒྲིག

Click here to set a reminder at the current cursor position. You can define up to five reminders. To jump to a reminder, click the Navigation icon, in the Navigation window click the Reminder icon, and then click the Previous or Next button.

Icon

བྲིས་རྟགས་བཀོད་སྒྲིག

ཤོག་སྨིན།

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon

ཤོག་སྨིན།

ཤོག་ཞབས།

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon

ཤོག་ཞབས།

བྲིས་རྟགས་ <-> དངོས་ཡིག

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon

བྲིས་རྟགས་ <-> དངོས་ཡིག

འདྲུད་འཐེན་མ་ཚུལ།

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

 དཔེ་རིས

འདྲུད་འཐེན་མ་ཚུལ།

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

རྣམ་གྲངས་ཞིག་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་སྐབས་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དེའི་ཕྱོགས་སྟོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་མཆོངས་སྒྱུར་བྱེད་དགོས།

ཐག་སྦྲེལ་དུ་བསྒར་འཛུད།

Inserts the selected item as a link where you drag and drop in the current document. Text is inserted as protected sections. The contents of the link are automatically updated when the source is changed. To manually update the links in a document, choose Tools - Update - Links. You cannot create links for graphics, OLE objects, references and indexes.

ཟུར་དེབ་དུ་བསྒར་འཛུད།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འཇོག་གི་གནས་ས་དེ་འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཟུར་དེབ་དུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།ཁྱེད་ཀྱི་པར་རིས་དང་འདྲེན་སྤྱོད་དང་དཀར་ཆག་ལ་ཐག་སྦྲེལ་གསར་འཛུགས་བྱེད་མི་ཐུབ།

ཁ་བྱང་རིམ་དབྱེ་མངོན་པ།

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

1-10

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Icon

ཁ་བྱང་རིམ་དབྱེ་མངོན་པ།

ལེའུ་རིམ་འཕར།

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

ལེའུ་རིམ་འཕར།

ལེའུ་རིམ་ཆག

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

ལེའུ་རིམ་ཆག

རིམ་འཕར།

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

རིམ་འཕར།

རིམ་ཆག

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

རིམ་ཆག

བླུགས་སྣོན་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས།

ཡོ་ཚད་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མིང་སྒྲིག་གདོན་བྱེད་དགོས།"ལག་རོགས་"མཐོང་རིས་ནང་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ནང་དོན་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ རེའུ་འགོད་ནང་ཡིག་ཚགས་དེ་མིང་འདེམས་དགོས།རེའུ་འགོད་ནང་མིང་གི་རྗེས་སུ་ "བེད་སྤྱོད་"བྲེས་པའི་ཡིག་བཟོ་ཡིག་ཚགས་ཏེ་"ལག་རོགས་"ནང་མངོན་པའི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཡིན།

ཁྱོད་ཀྱི་ལག་རོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཐོག་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནའང་ཆོག་ [མངོན་པ་] འདེམས་ཐོག་དེ་ནས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཡིག་ཚགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།