ཡོ་བྱས་

འདིར་ ཁྱེད་རིས་རྟགས་ཤིག་གི་རིགས་དབྱེ་བ་མ་ཟད་རྩོམ་སྒྲིག་ཀྱང་བྱས་ཆོག་ཡང་ན་ཕྱིར་འོག་ སྤྱི་འགྲོས་ཤོག་ཡིག་ཆ་ནང་འཇུག་ལ་རྩིས་ནའང་རུང་བ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་གཅིག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་ཞིག་ཏེ་གཅིག་ནས་བྱ་རིམ་གྱི་འཆར་ངོས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་ཆོག

མཚོན་རྟགས་གཞན་དག

མཚོན་རྟགས་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ ཁྱེད་ཀྱི་གླིང་སྒྲོམ་དེ་ནང་སྤྱི་འགྲོས་བསྒར་འཛུད་དགོས་པའི་མཚོན་རྟགས་འདེམས་ཆོག

འདྲེན་འཇུག་སྤྱི་འགྲོས་

བཀའ་ཚིག་དེ་སྤྱད་ནས་ སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་མ་སྤྱོད་པའི་གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཐོབ་པར་འགྱུར།

Import MathML from Clipboard

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

རང་མཚན་འཇོག་

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

འདེམས་གཞི།

རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་རིམ་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་དགོས།