བར་ཆོད་

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [བར་ཆོད་...]


Spacing Dialog

གནོན་མཐེབ་རིགས་འབྱེད་སྤྱད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་སྟེ་ བར་རྒྱང་དེ་ནི་སྤྱི་འགྲོས་གཞི་རྒྱུ་གང་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་ལྟ་སྒྲོམ་ཞིག་ནང་ཁྱེད་ལ་སྔོན་པ་ནི་འགྲིལ་འཁོར་སྒྲོམ་གག་གི་ནང་ བར་རྒྱང་གར་རྐྱང་ནི་འགྱུར་རུང་བ་ཡིན།

རིགས་

གནོན་མཐེབ་དེ་སྤྱད་ནས་བར་རྒྱང་བཟོ་བཅོས་བྱ་གདོས་པའི་རིས་འབྱེད་འདེམས་ཐུབ།

བར་ཆོད་

འགྱུར་ཚད་དང་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་བར་ ཕྲེང་དང་ཕྲེང་བར་ དེ་བཞིན་གཞི་རྟགས་དང་རང་སྒྱུར་དབྱེ་ཆའི་གྲངས་བར་གྱི་བར་རྒྱང་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བར་ཆོད་

འགྱུར་ཚད་དང་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་བར་གྱི་བར་རྒྱང་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཕྲེང་རྒྱང་

ཕྲེང་བར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གཞིའི་བར་ཆེད་

གཞི་རྟགས་དང་རང་སྒྱུར་དབྱེ་བྱའི་གྲངས་བར་གྱི་བར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཤེར་འདྲེན་

གོང་རྟགས་དང་འོག་རྟགས་བར་ཆོད་མཚན་འཇོག་བྱེད་

གོང་རྟགས་

གོང་རྟགས་བར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འོག་རྟགས

འོག་རྟགསབར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གྲངས་ཆའི་ཐིག་

གྲངས་ཆའི་ཐིག་དང་བུ་བྱ་འམ་མ་བྱའི་བར་གྱི་བར་རྒྱང་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བུ་ཆ་

གྲངས་ཆའི་ཐིག་དང་བུ་པའི་བར་གྱི་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མ་ཆ་

གྲངས་ཆའི་ཐིག་དང་མ་བྱའི་བར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གྲངས་ཆའི་ཐིག་

གྲངས་ཆའི་ཐིག་གྱི་བརྒལ་བའི་རིང་ཚད་དང་ཐིག་སྐུད་སྦོམ་གཟུག་མཚན་འཇོགག་བྱེད་

རིང་ཚད་

གྲངས་ཆའི་ཐིག་གི་བརྒལ་བའི་རིང་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཐིག་སྐུད་ཕྲ་སྤོམ་

གྲངས་ཆའི་ཐིག་གྱི་ཐིག་ཞིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཚད་བཟུང་

མཚོན་རྟགས་དང་ཚད་འགའ་བར་གྱི་བར་ཆོད་སྡོམས་བརྩི་བྱ་བརམཚན་འཇོག་བྱེད།

གོང་མུ་

མཚོན་རྟགས་དང་གོང་མུ་བར་གྱི་བར་ཆེད་སྡོམས་བརྩི་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འོག་མུ་

སྡོམས་བརྩི་མཚོན་རྟགས་དང་འོག་མུ་བར་གྱི་བར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གུག་རྟགས་

འདིར་ ཁྱེད་ཀྱི་གུག་རྟགས་ཆེ་བ་དང་དེ་ནང་དོན་བར་གྱི་བར་ཐག་གཏན་འཁེལ་བྱ་ཐུབ།

ཆེ་ཆུང་ལས་བརྒལ་

ནང་གི་གོང་མཐའ་འགྲོམ་དང་གུག་རྟགས་གོང་སྣེའི་བར་གྱི་དྲང་འཕྱང་བར་ཐག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བར་ཆོད་

ནང་དོན་དང་གུག་རྟགས་གོར་སྣེ་བར་གྱི་ཆུ་སྙོམས་བར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གུག་རྟགས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་སྡུར་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་

གུག་རྟགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྡུར་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ ( a over b)ནང་བཅུག་བྱས་ན་ གུག་རྟགས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་དེ་ཞུགས་གྲངས་ནང་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་ལེགས་སྒྲིག་ཆེ་ཅིང་ ཡིག་རྟགས་མཐོ་ལས་དམའ་བར་འགྱུར། བརྒྱུན་གཏན་ left ( a over b right ) ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཕན་འབྲས་ཐོབ།

ཆེ་ཆུང་ལས་བརྒལ་

ཆེ་ཆུང་ལས་བརྒལ་བའི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་ཚདལེགས་སྒྲིག་བྱེད། བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་ཚད་དེ་ 0 སྐབས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་སྐབས་ གུག་རྟགས་དེ་དེར་སྡུས་་པའི་ཞུགས་གྲངས་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ལྡན། ནང་བཅུག་བྱས་པའི་ཐང་ཇི་ཙམ་ཆེ་བའི་ གུག་རྟགས་ནང་གྱི་ནང་དོན་དང་གུག་རྟགས་ཕྱི་དངོས་མཐའ་ངོས་བར་གྱི་དྲང་འཕྱང་བར་ཆོད་རྒྱང་ཆེ་བར་འགྱུར། ཡིག་དུམ་དེ་གུག་རྟགས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་སྡུར་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་འབའ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་སྤྱོད་དགོས།

ལིང་ཚེ་

ལིང་ཚེའི་ནང་གཞི་རྒྱུ་ལྟོས་བཅས་བར་ཆོད་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཕྲེང་རྒྱང་

ཕྲེང་ནང་ལིང་ཚེའི་གཞི་རྒྱུ་བར་གྱི་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

སྟར་བར་ཆོད་

སྟང་ནང་ལིང་ཚེ་གཞི་རྒྱུའི་བར་གྱི་བར་རྒྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མཚོན་རྟགས་

མཚོན་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་བར་གྱི་བར་ཆོད་མཚན་འཇོག་བྱེད་

གཙོ་བའི་མཐོང་ཚད་

མཚོན་རྟགས་དེ་རྨང་ཐིག་ལ་ལྟོས་པའི་མཐོ་ཚད་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བར་ཆོད་

རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་བར་གྱི་ཆུ་སྙོམས་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རྩིས་རྒྱག་རྟགས་

རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་འམ་གྲངས་ཀའི་བར་གྱི་བར་རྒྱང་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཆེ་ཆུང་ལས་བརྒལ་

འགྱུར་ཚད་ནས་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་སྟེང་གོང་མཐའ་འགྲོམ་གྱི་མཐོ་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བར་ཆོད་

རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་བར་གྱི་ཆུ་སྙོམས་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མཐའ་སྒྲོམ་

སྤྱི་འགྲོས་མཐའ་སྒྲོམ་སྣོན་པ། LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་གྱི་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ནང་སྤྱི་འགྲོས་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ་སྐབས་འདེམས་གཞི་དེ་དེ་བས་སྤྱོད་སྒོ་བྱེད། བཀོད་སྒྲིག་བྱ་སྐབས་ ཆེ་ཆུང་དེ་ 0ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་མེད་པ་འགན་སྲུང་བྱ་དགོས་ དེ་འདྲ་མ་བྱས་ན་ བསྒར་འཛུད་ཚེགས་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡི་གེ་ལ་མངོན་པའི་གནས་དོན་ཐོན་སྲིད།

གཡོན་左

གཡོན་མཐའ་སྒྲོམ་དེ་སྤྱི་འགྲོས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་བར་དུ་གནས།

གཡས་

གཡས་མཐའ་སྒྲོམ་དེ་་འགྲོས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་བར་དུ་གནས།

སྟེང་

སྟེང་མཐའ་སྒྲོམ་དེ་སྤྱི་འགྲོས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་བར་དུ་གནས།

འོག་

འོག་མཐའ་སྒྲོམ་དེ་སྤྱི་འགྲོས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་བར་དུ་གནས།

སྔོན་ལྟ།

མིག་སྔར་བདམས་པའི་ནང་དོན་སྔོན་ལྟ་བྱེད།

ཁས་ལེན་

Saves your changes as your default settings for all new formulas. A security response will appear before saving these changes.

Save Default Dialog