རྣམ་གཞག་

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་གཡརགཡར་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེས་ - འདེམས་པ་རྣམ་གཞག་ཁ་ཕྱེ་

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"a" ནི་རྟག་པར་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་ན་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས་པའི་རྣམ་གཞག་གྱི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཟེར།


རྣམ་གཞག་ཅན་འདེམས་གཞི་

Icon

གཡོན་གོང་རྟགས་

གནས་ཟིན་རྟགས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་སུ་གོང་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ <?>lsup{<?>}

Icon

གོང་རྟགས་

གནས་ཟིན་རྟགས་ཀྱི་སྟེང་ཐད་ཀར་དུ་གོང་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ཐད་ཀར་དུ་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ <?>csup<?>

Icon

右གོང་རྟགས་

གནས་ཟིན་རྟགས་ཀྱི་གཡས་ངོས་སུ་གོང་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ཐད་ཀར་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ 入 <?>^{<?>} 或者使用 rsupsup

Icon

དྲང་འཕྱང་དོས་ཁང་(གཞི་རྒྱུ་གཉིས་)

གནས་ཟིན་རྟགས་གཉིས་ལྡན་པའི་དྲང་འཕྱང་དོས་ཁང་(ཚན་གཉིས་ཚུལ་)བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ binom<?><?>

Icon

ཕྲེང་གསར་པ་

ཡིག་ཚགས་ནང་ཕྲེང་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ newline

Icon

གཡོན་འོག་རྟགས

གནས་ཟིན་རྟགས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་སུ་འོག་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ <?>lsub{<?>}

Icon

མཐིལ་འོག་རྟགས

གནས་ཟིན་རྟགས་འོག་འོག་རྟགས་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ <?>csub<?>

Icon

གཡས་འོག་རྟགས

གནས་ཟིན་རྟགས་ཀྱི་གཡས་ངོས་སུ་འོག་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ <?>_{<?>}མ་ཟད་འོག་རྟགསཀྱི་འགོད་རྟགས་ཐིག་ཐུང་བ་ལ་ rsub ཡང་ན་ sub ཚབ་བརྗེས་བྱས་ཆོག

Icon

དྲང་འཕྱང་ཕྱོགས་སུ་ཕང་སྒྲིག་བྱེད་(གཞི་རྒྱུ་གསུམ་)

གནས་ཟིན་རྟགས་གསུམ་འདུས་པའི་དྲང་འཕྱང་བརྩིགས་འཇོག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ stack {<?>#<?>#<?>}

Icon

བར་རྒྱང་ཆུང་བ་

གནས་ཟིན་རྟགས་དང་གཞི་རྒྱུའི་གཤམ་མའི་བར་བར་ཆོད་ཆུང་བ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་"བཀའ་ཚིག་་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་ཐད་དཀར་ `དུ་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག། བཀའ་ཆིག་འདི་མཚོན་རྟགས་ འགྱུར་ཚད་ གྲངས་ཀ་འམ་ཆ་རྫོགས་བཀའ་ཚིག་གཡས་ངོས་སམ་གཡས་ངོས་སུ་ངོས་པར་ཐོན་སྲིད།

Icon

གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་

རིས་རྟགས་འདི་ "a" ལ་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ཐད་ཀར་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ alignl<?>

Icon

ཆུ་སྙོམས་དཀྱིལ་བསྡུ་

"a" ལ་ཆུ་སྙོམས་དཀྱིལ་བསྡུ་སྙོམས་གཤིབ་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་དང་སྦྲགས་གནས་ཟིན་རྟགས་ཞིག་བསྒར་འཛུད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ alignc<?>

Icon

གཡས་སྙོམས་གཤིབ་

གཡས་སྙོམས་གཤིབ་བཀའ་ཚིག་དང་གནས་ཟིན་རྟགས་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ alignr<?>

Icon

ལིང་ཚེ་དོས་ཁང་

རིས་རྟགས་འདི་གནས་ཟིན་རྟགས་ལྡན་པའི་ལིང་ཚེ་བསྒར་འཛུད་བྱ་བར་སྤྱོད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ matrix{<?>#<?>##<?>#<?>#}རེ་མོ་དེའི་ནང་གཞི་རྒྱུའི་གནས་ས་ནི་གནས་ཚད་གཉིས་ཁྱི་མཚོན་རྟགས་པ་སྟེ་གནས་ཚད་དང་པོ་ཕྲེང་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་;གནས་ཚད་གཉིས་པས་ལྟར་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཡིག་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱས་་པ་རྒྱུད་ ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ཁ་ཕྱོགས་གང་རུང་དུ་ལིང་ཚེ་དེ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱ་ཐུབ།

Icon

བར་རྒྱང་

རིས་རྟགས་འདི་གནས་ཟིན་རྟགས་བར་དུ་བར་རྒྱང་དང་སྟོང་ཆ་བསྒར་འཛུད་བྱ་བར་སྤྱོད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག ~བཀའ་ཆིག་འདི་མཚོན་རྟགས་ འགྱུར་ཚད་ གྲངས་ཀ་འམ་ཆ་རྫོགས་བཀའ་ཚིག་གཡས་ངོས་སམ་གཡས་ངོས་སུ་ངོས་པར་ཐོན་སྲིད་

སྙོམས་གཤིབ་ལ་མཚོན་ན་alignl alignc དང་ alignr བཀའ་ཚིག་ཧ་ཅང་ཕན་འབྲས་ཡོད་ གལ་ཏེ་ཁྱེད་ནི་

align ཉེར་སྤྱོད་ལས་སྣོན་བྱ་སྐབས་གཟབ་དགོས་པ་ ཉེར་སྤྱོད་དེ་

To align using the "matrix" command

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་

གལ་ཏེ་ཕྲེང་གཅིག་གམ་མཚོན་ཚུལ་ནི་ ཡིག་དེབ་ཀྱི་འགོ་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་དེ་གཡོན་ངོས་སུ་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་align བཀའ་ཚིག་རྣམ་གྲངས་གང་རུང་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འགྱུར་ཐོག་བྱེད་ཐུབ། དཔེ་གཞི་ stack{a+b-c*d#alignr "text"} ནང་ ནི་"text" གཡས་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུ་སྔོན་པ་བྱེད། དོ་སྣང་བྱེད་ ཡིག་དེབ་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འདྲེན་རྟགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུག་དགོས།

རྣམ་གཞག་ - སྙོམས་གཤིབ་ཚལ་ཐོ་མ་སྤྱད་ན་ ཚད་ལྡན་དཀྱིལ་བསྡུ་བྱས་་པའི་སྤྱི་འགྲོས་ལ་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་བྱས་ཆོག། དེ་ཕྱིར་ སྙོམས་གཤིབ་བྱ་དགོས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་འགའ་ཤས་སྔོན་དུ་ཡིག་རྟགས་ཕྲིན་བ་སྟོང་མ་ཞིག་འཇོག་པ་སྟེ་ དེ་ཡང་ཡིག་དེབ་གང་ཞིག་གི་ལྟོག་ཕྱོགས་མཚོན་རྟགས་སྒྲོམ་འཇུག་མི་བྱེད་ "" དཔེར་ན་ "" a+b newline "" c+d ནང་འཇུག་གྱི་མཉམ་བྱ་གཉིས་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་པ་ལས་དཀྱིལ་བསྡུ་མི་བྱེད།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

"བཀའ་ཚིག་་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་ཆ་འཕྲིན་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་གཟབ་དགོས་པར་ རྣམ་གཞག་འགའ་ཞིག་ནི་སྟོང་མིག་དགོས་ཤིགང་གཞིག་ནས་ཡང་དག་གི་གྲུབ་ཆ་ཐུབ། གྲངས་ཐང་འཇུག་པ་ལས་(དཔེར་ན་ lsup{3})གནས་ཟིན་རྟགས་མི་འཇུག་པའི་སྐབས་དེ་བས་ཀྱ་དེ་ལྟར་ཡིན།


LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ནང་རྣམ་གཞག་སྐོར་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གཞན་དག་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཙིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་ནས་གུག་རྟགས་དང་ཚོ་སྒྲིག་བརྒྱུད་ཐོབ་ཐུབ།

གཞིའི་སྟོན་གྲངས་དང་སྟོན་གྲངས་དེ་བཞིན་"མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་">མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་སྐོར་གྱི་སྤྱོད་རུང་ཆ་འཕྲིན་གི་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ ཅིང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་རྩེ་གྲང་འགྱུར་ཐུབ་