འདེམས་པ་

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་གཡརགཡར་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེས་ - དམིགས་བསལ་འདེམས་པ་

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"a" དེ་གཏོགས་གཤིབ་ལ་བརྩིས་ནས་ལྟོས་ཟླ་བྱས་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ལམ་ཡིན་ཏེ། བཤད་མིག་དགོས་པ་ནི་ འདིར་རིས་རྟགས་གང་རུང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཆོག


བྱེད་ནུས་གཏོགས་གཤིབ་

Icon

Acute accent

་འགྲོམ་དབྱིབས་ཅན་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། 也可以在བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ acute<?>

Icon

Grave accent

སྒྲ་ལྕི་མཚོན་རྟགས་ (grave) ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ grave<?>

Icon

Reverse Circumflex

དེའི་ནང་ལྟོག་ཕྱོགས་འཕར་ཆག་མཚོན་རྟགས་ལྡན་པའི་("བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བྲིས་རྟགས་")གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ check<?>

Icon

Breve

སྒྲ་ལྕིའི་རྟགས་ཐུང་བ་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ breve <?>

Icon

Circle

དེའི་སྟེང་སྒོར་དབྱིབས་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ circle<?>

Icon

Vector arrow

་ཕྱོགས་ཚད་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ vec<?>

Icon

Tilde

འགྲོམ་དབྱིབས་ཅན་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ tilde<?>

Icon

Circumflex

འཕར་ཆག་མཚོན་རྟགས་ ("hat") ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤོག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ཐད་ཀར་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ hat <?>

Icon

Line above (bar)

གནས་ཟིན་རྟགས་ཀྱེ་སྟེང་ཕྱོགས་དུ་ཐིག་("ཐིག་སྐུད་")བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ bar<?>

Icon

Dot

དེའི་སྟེང་སྒོར་ཚིག་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ dot<?>

Icon

Wide vector arrow

གནས་ཟིན་རྟགས་གཅིག་ལྡན་པའི་ཞེང་ཕྱོགས་ཚད་མདའ་རྩེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ widevec

Icon

Wide tilde

གནས་ཟིན་རྟགས་གཅིག་ལྡན་པའི་ཞེང་འགྲོམ་དབྱིབས་ཅན་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ widetilde

Icon

Wide circumflex

གནས་ཟིན་རྟགས་གཅིག་ལྡན་པའི་ཞེང་གི་འཕར་ཆག་མཚོན་རྟགས་ ("hat")ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ widehat

Icon

Double dot

དེའི་སྟེང་ཚེས་གཉིས་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ཐད་ཀར་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ ddot<?>

Icon

Line over

Inserts a line over a placeholder. You can also type overline <?> in the Commands window. The line adjusts itself to correct length.

Icon

Line below

གནས་ཟིན་རྟགས་འོག་་ཐིག་སྐུད་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ underline<?>

Icon

Line through (overstrike)

འཕྲེང་དུ་བརྒྱུད་པའི་ཐིག་ལྡན་པའི་(བརྒྱུས་པའི་ཐིག་)ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ overstrike<?>

Icon

Triple dot

གནས་ཟིན་རྟགས་སྟེང་ལ་ཚེགས་གསུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ dddot<?>

Icon

Transparent

གསལ་དངས་ཡིག་རྟགས་ལ་གནས་ཟིན་རྟགས་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡིག་རྟགས་དེ་ "a" ཡི་བར་སྟོང་ཟིན་ཀྱང་དེར་རང་མི་མངོན། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ phantom<?>

རིས་རྟགས་

Bold font

སྦོམ་གཟུགས་རྣམ་གཞག་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ bold <?>

རིས་རྟགས་

Italic font

གསེག་གཟུགས་ལྡན་པའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ ital<?> ཡང་ན་ italic<?>

རིས་རྟགས་

Resize

གནས་ཟིན་རྟགས་གཉིས་ལྡན་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀའ་ཚིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། གནས་ཟིན་རྟགས་དང་པོས་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་མཚོན་(དཔེར་ན་ 12)གནས་ཟིན་རྟགས་གཉིས་པ་ཡིག་དེབ་ཚུད། རྣམ་གཞག་ཡང་དག་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱེད་ཕྱིར་ཐང་སོ་སོའི་བར་དུ་ སྟོང་མིག་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱ་རོགས། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ size <?> <?>

རིས་རྟགས་

Change font

གནས་ཟིན་རྟགས་གཉིས་ལྡན་པའི་ཡིག་གཟུགས་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་རིགས་གྱི་བཀའ་ཚིག་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། དེ་ནང་གི་གཅིག་སྤྱད་ནས་སྤྱོད་པོས་མཚན་འཇོག་ཡིག་གཟུགས་སམ་ Serif Sans ཡང་ན་ Fixed གནས་ཟིན་རྟགས་དང་པེ་དེ་ཚབ་བརྗེ་བྱེད། ཡིག་དེབ་སྤྱད་ནས་གནས་ཟིན་རྟགས་གཉིས་པ་ཚབ་བརྗེས་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ font<?><?>

color བཀའ་ཚིག་སྤྱད་ནས་སྤྱི་འགྲོས། colorམཐེབ་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་ཚོད་གཞི་མིང་མཐེབ་འཇུག་བྱེད་(སྤྱོད་རུང་ཚོད་གཞི་དཀར་པོ་ ནག་པོ་ སྔོ་མདོག་ དམར་སྨུག་མདོག་ དམར་པོ་ སྔོན་པོ་ ལྗང་ཁུ་དང་སེར་པོ་བཅས་)དེ་རྗེས་སྤྱི་འགྲོས་དང་ཡིག་རྟགས་སོགས་ནང་འཇུག་བྱས་པའི། color green size 20 a ཡིས་ཡིས་ཨང་ནི་ 20 ཡིན་པའི་ལྗང་མདོག་ཡི་འབྲུ་ "a"ཐོན།

nbold དང་ nitalic བཀའ་ཚིག་དེ་སྤྱི་འགྲོས་ཚོ་སྒྲིག་ནང་གི་སྦོམ་གཟུགས་དང་གསེག་གཟུགས་ཁས་ལེན་ཡི་གེ་བརྩི་མེད་བྱ་བར་སྤྱོད་པ། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་སྤྱི་འགྲོས་ 5 x + 3=28 ནང་་གི་ x ཡི་གསེག་གཟུགས་ རྩེས་མེད་བྱ་དགོས་ན་ x སྔོན་དུ་ nitalicམཐེབ་འཇུག་བྱ་དེ་ཡང་ 5 nitalic x + 3=28མཐེབ་འཇུག་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གཤམ་གསལ་ནི་གཏོགས་གཤིབ་"acute" "bar" "breve" "check" "circle" "dot" "ddot" "dddot" "grave" "hat" "tilde" དེ་བཞིན་ "vec" ཡིས་ཆེ་ཆུང་རྒྱས་བཅད་བྱེད། དེ་མཚོན་རྟགས་རིང་བའི་སྟེང་འཇོག་པའི་སྐབས་དེ་ལྟག་གྱི་ཞིང་ཚད་དམ་ རིང་ཚད་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱ་ཐབ་མེད།


ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུད་ ཁྱེད་ཀྱི་ size n +n -n *n དང་ /nསྤྱད་ཆོག་དེ་ནང་ n ནི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཡིན། སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་པའི་ཚེ་ ཐབས་ཤེས་དེ་ཧ་ཅང་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ། བཀའ་ཚིག་ size +n དང་ size -n ཡིག་པར་ཐང་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག་size *n དང་ size /n ནི་རྒྱ་ཆའི་སྡུར་བར་གཞིགས་ནས་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། དཔེར་ན་ བཀའ་ཚིག་ size *1.17 ཡི་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ 17%འཕར་སྣོན་བྱེད།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུད་ གཤར་བྱང་འགའ་ཤད་ལ་ལྟོས་ནས་བཤད་ན་ སྟོང་མིག་རྟགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་ཡང་དག་འགན་ལེན་བྱ་བར་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བ་ཡིན། རྒྱས་སྤྱད་ཐང་སྤྱད་ལ་ལས་གནས་ཟིན་རྟགས་མི་སྤྱོད་པར་གཏོགས་གཤིབ་གཏན་འཁེལ་བྱ་སྐབས་དེ་བས་དེ་ལྟ་ཡིན།


LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་སྤྱི་འགྲོས་ནང་རྣམ་གཞག་གི་ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན་དགོས་ན་གུག་རྟགས་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྤྱད་གཟིགས།

འབྲེལ་ཡོད་ཁྱད་གཤིས་གཞིའི་སྟོན་གྲངས་དང་སྟོན་གྲངས་དེ་བཞིན་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་སྐོར་གྱི་སྤྱོད་རུང་ཆ་འཕྲིན་གི་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཅིང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་འཐུས་ཚང་བཟོ་ཐུབ་