འདེམས་གཞིའི་ཚང་

To display the Options Bar, choose View - Toolbars - Options.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

[མཐོང་རིས་] - [ཡོ་བྱད་ཚང་] - [འདེམས་གཞི་]


འཁྱིལ་འཁོར་

རྩིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་དུ་བརྗེ་ལེན་བྱས་ནས་ བྱ་ཡུལ་ངེས་མེད་ཞིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཚེ་འཁྱོལ་འཁོར་ཚོད་འཛིན་ཚེག་དོན་གྱི་ཡོད་ དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་བྱ་ཡུལ་དེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།དགོས། ཚོད་འཛིན་ཚེག་གཅིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ན་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་མེད་ལ་འཁྱོལ་འཁོར་བྱེད་ཐུབ་

རིས་འགོད་

འཁྱིལ་འཁོར་

དྲ་མིག་མངོན་པ་

Specifies whether to display the grid.

རིས་རྟགས།

དྲ་རྒྱ་མངོན་པ།

གནས་ཚད་ཐིག་མངོན་

གནས་ཚད་ཐིག་ནི་སྙོམ་སྒྲིག་ཤོག་ལྷེབ་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་དུ་མངོན་པའམ་གབ་བོ། གནས་ཚད་ཐིག་སུབ་ན་ཤོག་ལྷེབ་དེ་ག་འདྲུད་ལ་འགྲིག

རིས་འགོད་

གནས་ཚད་ཐིག་མངོན་

བྱ་ཡུལ་སྤོ་འགུལ་སྐབས་རོགས་སྐྱོར་ཐིག་མངོན་པ་

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving

དྲ་མིག་དང་སྙོམ་སྒྲིག་

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

རིས་རྟགས།

དང་དྲ་མིག་སྙོམས་གཤིབ།

གནས་ཚིག་ཐིག་དང་སྙོམ་སྒྲིག་

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

རིས་འགོད་

Snap to Snap Lines

ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་དང་སྙོམ་སྒྲིག་

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

རིས་འགོད་

ཤོག་མཐའི་བར་ཐག་དང་སྙོམ་

བྱ་ཡུལ་མཐའ་སྒྲོམ་དང་སྙོམ་སྒྲིག་

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

རིས་འགོད་

བྱ་ཡུལ་མཐའ་སྒྲོམ་དང་སྙོམ་

བྱ་ཡུལ་ཚེག་གནས་འཁེལ་

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

རིས་འགོད་

བྱ་ཡུལ་ཚེག་ལ་གནས་འཁེལ་བྱ་རྒྱུ་

མགྱོགས་མྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་ཆོག་

ཡིག་དེབ་བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མྱུར་དུ་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

རིས་འགོད་

མགྱོགས་མྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་ཁས་ལེན་རྒྱུ་

ཡི་གེའི་ཁོངས་ཁོ་ན་འདེམས་པ་

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

རིས་འགོད་

ཡི་གེའི་ཁོངས་ཁོ་ན་འདེམས་རྒྱུ་

རྩོམ་སྒྲིག་ཡི་གེར་རྩི་རྡེབ་བྱེད་

རྩིག་རྟགས་ཡ་རྡེབ་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་དུ་བརྗེ་ན་ བྱ་ཡུལ་ཞིག་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་བྱུང་ནས་ཡིག་དེབ་ཁ་སྣོན་བྱུང་བའམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ།

རིས་འགོད་

རྩོམ་སྒྲིག་ཡི་གེར་རྩི་རྡེབ་བྱེད་

ཚང་བའི་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཐོན་པ།

གལ་ཏེ་རིས་རྟགས་འདི་ནི་ འདེམས་གཞི་ ཚང་ནང་དུ་གསོན་སློང་རྣམ་པར་གནས་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་སྐབས་ དེའི་གཏོགས་གཤིས་མངོན་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་རིས་རྟགས་དེ་གསོན་སློང་མིན་པའི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད་ཚེ་ འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་སྐབས་སྤྱི་ཁོག་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མངོན་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་རྩིག་རྟགས་གློད་པའི་སྐབས་དེར་ བྱ་ཡུལ་དེ་དང་དེའི་གཏོགས་གཤིས་ཞན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མངོན་གྱི་ཡོད།

རིས་འགོད་

ཚང་བའི་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་བཟོ་རྒྱུ་

ཚོ་སྒྲིག་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་པ་

ཚོ་སྒྲིག་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་པ་ སྤྱིར་བཏང་མཐོང་རིས་སུ་ལོག་རྒྱུ།

རིས་འགོད་

ཚོ་སྒྲིག་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་པ་