བང་རིང་བེད་སྤྱོད

LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་སྐྲུན་ནང་གི་རིས་འགོད་བང་རིམ་དབྱེ་བ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད།

འདེམ་པའི་བང་རིམ་

བང་རིམ་འདེམས་ན་ ལས་ཀའི་བར་སྟོང་གི་གཡོན་རྒྱུའི་འོག་མའི་བང་རིམ་འདེམས་གཞི་ཁ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

བང་རིམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ན་ བང་རིམ་འདེམས་གཞི་ཁ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་དགོས།


གབ་པའི་བང་རིམ་

 1. བང་རིམ་འདེམས་ཐོག་ དེ་ནས་རྣམ་གཞག་ - བང་རིམ་འདེམས་པ།

 2. གཏོགས་གཤིས་ས་ཁོངས་ནང་ མཐོང་ཐུབབསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གཙང་སེལ་བྱེད་དགོས།

 3. གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བང་རིམ་མིང་འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་མིང་གི་ཡི་གེའི་ ཚོས་གཞི་དེ་སྔོན་པོར་འགྱུར་བ་རེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་པ་མ་ཟད་བང་རིམ་འདེམས་གཞི་ཁ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ན་བང་རིམ་དེ་མཐོང་ཐུབ་པའམ་མཐོང་མི་ཐུབ་པར་བརྗེས་བསྒྱུར་ཆོག་པ་རེད།


གབ་པའི་བང་རིམ་མངོན་པ་

 1. གབ་པའི་བང་རིམ་འདེམས་པ་ དེ་ནས་རྣམ་གཞག་ - བང་རིམ་འདེམས་པ།

 2. གཏོགས་གཤིས་ས་ཁོངས་ནང་ མཐོང་ཐུབབསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམའདེམས་དགོས་།

 3. གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བང་རིམ་འཆིང་རྒྱབ་པ་

 1. བང་རིམ་འདེམས་ཐོག་ དེ་ནས་རྣམ་གཞག་ - བང་རིམ་འདེམས་པ།

 2. གཏོགས་གཤིས་ས་ཁོངས་ནང་ འཆིང་རྒྱབ་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

 3. གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

འཆིང་རྒྱབ་པའི་བང་རིམ་ཐོག་བྱ་ཡུལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་ཐབས་མེད།

བང་རིམ་གྱི་འཆིང་རྒྱ་སྒྲོལ་བ་

 1. འཆིང་རྒྱབ་པའི་བར་རིམ་འདེམས་རྗེས་ དེ་ནས་རྣམ་གཞག་ - བང་རིམ་འདེམས་པ།

 2. གཏོགས་གཤིས་ས་ཁོངས་ནང་ འཆིང་རྒྱབ་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གཙང་སེལ་བྱེད་དགོས།

 3. གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བང་རིམ་སྐོར་

བང་རིམ་བསྒར་འཛུད་

བྱ་ཡུལ་བང་རིམ་གཞན་དུ་སྤོ་འགུལ་བྱེད་པ