སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཁ་སྐོང་བཟོ་བཅོས་

ཁྱེད་ཀྱིས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གམ་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཡོད་ཚད་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞི་ཡང་ན་རྒྱབ་ལྗོངས་ཁ་སྐོང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། རྒྱབ་ལྗོངས་ཁ་སྐོང་ཀྱི་ཐད་ ཁྱེད་ཀྱི་གྲིབ་གཟུགས་ཐིག་ ཚོན་ཕྲའི་རི་མོ་མམ་གནས་རིས་བཪྙན་རིསཉེར་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་།

If you want to change the background fill for all of the slides, choose View - Master Slide. To change the background fill of a single slide, choose View - Normal.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་རྒྱབ་ལྗོངས་ནང་ཚོས་གཞི་དང་ ཚོན་ཕྲའི་རི་མོ་ གྲིབ་གཟུགས་ཐིག་བཟོ་ལྟ་བེད་སྤྱོད་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. ཁ་སྐོང་ས་ཁོངས་ནང་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རིགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སྟེ་

  ཚོས་གཞི་འདེམས་པ་ དེ་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་ཚོས་གཞི་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

  "ཚོན་ཕྲའི་རི་མོ་"འདེམས་པ་ དེ་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་ཚོན་ཕྲའི་རི་མོ་བཟོ་ལྟ་་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

  གྲིབ་གཟུགས་ཐིག་འདེམས་པ་ དེ་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་གྲིབ་གཟུགས་ཐིག་བཟོ་ལྟ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

 3. གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་རྒྱབ་ལྗོངས་བཪྙན་རིས་

ཁྱེད་ཀྱིས་བཪྙན་རིས་ཧྲིལ་པོ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་བརྩི་ བཪྙན་རིས་སྙོམས་འགྲེམས་དེརྒྱབ་ལྗོངས་རེ་མོར་སྤྱོད།

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. ཁ་སྐོང་ས་ཁོངས་ནང་ གནས་ས་འདེམས་པ་ དེ་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་བཪྙན་རིས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

  ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

  གལ་སྲིད་རང་མཚན་འཇོག་བཪྙན་རིས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བརྩིས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ན་ "ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག་"གླིང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་པ་དེ་ནས་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ[གསབ་སྣོན་བཟོ་ལྟ་་...]འདེམས་པ། "གནས་རིས་རི་མོ་"འདེམས་གཞི་ཁ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "ནང་བཅུག་..."རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་བཪྙན་རིས་ཪྙེད་ནས་ དེ་ནས་"ཁ་ཕྱེ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ ཕྱིར་ལོག་སྐབས་"རྒྱབ་ལྗོངས་"འདེམས་གཞི་ཁ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ ནང་བཅུག་སྐབས་བཪྙན་རིས་མངོན་པ་"གནད་རིས་"རེའུ་འགོད་ནང་མངོན་པ།


 3. གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རིགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སྟེ་

  བཪྙན་རིས་ཧྲིལ་པོ་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་བརྩིས་ན་ གནས་ས་ས་ཁོངས་ནང་གྱི་སྙོམས་འགྲེམས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གསང་སེལ་བྱེད་ མ་ཟད་རང་འགུལ་ལེགས་བསྒྲིགས་འདེམས།

  རྒྱབ་ལྗོངས་ཐོག་བཪྙན་རིས་སྙོམས་འགྲེམས་བྱེད་ནས་ སྙོམས་འགྲེམས་འདེམས་པ་ དེ་ནས་བཪྙན་རིས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང་ གནས་ས་དང་ཡོ་བ་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

 4. གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ད་ལྟ་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་མཚོན་ན་ མིག་སྔའི་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ཡིག་ཚགས་ཁོ་ནར་སྤྱོད།

To save a new master slide as a template

 1. Choose View - Master Slide to change to the master slide.

 2. Choose Slide - Properties to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this master slide.

 3. [མཐོང་རིས་] - [སྤྱི་བཏང་]འདེམས་པ་ མ་པང་མཐོང་རིས་མ་རྒྱབ།

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. མ་པར་གྱི་མིང་ནང་བཅུག་བྱེད། "ངའི་མ་པང་"ནང་གི་རིགས་དབྱེའི་བཟོ་བཅོས་བྱས་མི་ཆོག། "གཏན་འཁེངས་"རྐྱལ་རྡེབ་བྱས།

Now you can use the Templates window to open a new presentation based on your new template.