LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

གཤམ་གསལ་ནི་LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་རེའུ་འགོད།

དེ་མིན་ད་དུང་རྒྱུན་བཏན་གི་ LibreOffice ཚོ་སྒྲིག་མཐེབ་ཡོད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

F2 མཐེབ་

ཡིག་དེ་ལས་ཕྱིར་ཐོན།

F3 མཐེབ་

Enter Group.

+F3 མཐེབ་

Exit Group.

Shift+F3

ཟུར་དེབ་

F4 མཐེབ་

གནས་ས་དང་ཆེ་ཆུང་

F5 མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ལྟ་ཞིབ་བྱེད།

+F5

ལས་རོགས་

F7 མཐེབ་

སྦྱོར་འབྲི་བརྟག་དཔྱད་

+F7 མཐེབ་

དོན་གཅིག་ཚིག་འཛོད་

F8 མཐེབ་

མཐུད་ཚེགས་རྩོམ་སྒྲིག

+Shift+F8

ཡི་གེ་གནད་འཁེལ་སྒྲོམ་

+F3 མཐེབ་

Styles


སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

Esc མཐེབ་ Backspace མཐེབ་ཡང་ན་གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ཆུང་གོང་མའི་ (-) འཐེན་རྟགས་མཐེབ་

གསལ་སྟོན་མཇུག་སྒྲིལ།

སྟོང་མིག་མཐེབ་

སྒུལ་རིས་བྱ་ཡུལ་གཤམ་མ་ཡང་ན་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གཤམ་པ།

མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གཤམ་དེ་བསྒྱུར་བ།

[གྲངས་ཀ་] - Enter

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གི་ཨང་སྒྲིག་མཐེབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ Enter མཐེབ་གནོན་བྱེད་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་དེར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace or P

Play previous effect again. If no previous effect exists on this slide, show previous slide.

མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གོང་དེ་བསྒྱུར་བ།

གཙོ་ཤོག་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་དངོ་པ་འཆོངས་པ།

End མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་བྱེད་སྐབས་མཇུག་མཐའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་མཆོངས་པ།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གོང་དེ་བསྒྱུར་བ།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གཤམ་དེ་བསྒྱུར་བ།

B མཐེབ་

གསལ་ཡོལ་དེ་མདོག་ནག་པོར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

W མཐེབ་

གསལ་ཡོལ་དེ་དཀར་པོར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།


སྤྱིར་བཏང་མཐོང་རིས་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

ཆེར་གཏོང་།

འཐེན་རྟགས་ (-) མཐེབ་

སྐུམ་པ།

བསྒྱུར་རྟགས་ (×) མཐེབ་(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ཆུང་)

ཤོག་ངོས་དེ་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཆེ་ཆུང་ལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།

བགོས་རྟགས་ (÷) མཐེབ་(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ཆུང་)

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་ནང་དོན་ཆེར་གཏོང་བྱེད།

Shift++G མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཚོ་སྒྲིག་བྱེད།

Shift++A མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་རྩེས་མེད་་བྱེད།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

ཚོ་དབྱེ་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་དང་ཚེ་དབྱེའི་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་སོ་སོར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་བེད་བ་ཡིན་ ཚོ་དབྱེའི་ཕྱིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་སྤྱི་བཏང་མཐོང་རིས་ ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཆོག

Shift++G མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད།

Shift++G མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་དབྱེ་བྲལ་བྱེད། ཟླ་སྒྲིག་བྱེད་ནུས་དེ་བྱ་ཡུལ་གཉིས་སམ་མང་པོ་ཟླ་སྒྲིག་བྱས་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་བྱ་ཡུལ་ལ་འགྲོད།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

རྩེ་མོར་འཇོག་པ།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

གོང་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

གཤམ་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

མཐིང་རིམ་ལ་འཇོག་པ།


Shortcut Keys when Editing Text

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

+Enter མཐེབ་

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+F5

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+F5

སྟོང་ཆ་བར་འཆེ་མེད་པ། སྟོང་ཆ་བར་འཆེ་མེད་པ་ནི་ཡིག་གཅོད་བྱེད་པར་མ་ཡོང་ ཡིག་གེ་ལིགལིག་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་བསྐྱེད་འགྲོ་གི་མ་རེད།

Shift+Enter

ཡིག་ཕྲེང་བརྗེ་བ་ལས་ཡིག་དུམ་མི་བརྗེ་

མདའ་རྩེ་གཡོན་གཏད་ཀྱི་མཐེབ་

གཡོན་དུ་འོག་རྟགས་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་གཡོན་གཏད་ཀྱི་མཐེབ་

འོད་རྟགས་དང་འདེམས་པའི་ནང་དོན་མཉམ་དུ་གཡོན་ཏུ་སྤོ་བ་

མཐེབ་

ཡི་འགོ་བར་མཆོངས་བ་

+Shift+རྐྱང་རྡེབ་

ཡི་གེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གཡོན་དུ་འདེམས་པ་

མདའ་རྩེ་གཡས་གཏད་མཐེབ་

འོག་རྟགས་གཡས་ངོས་སུ་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་གཡས་གཏད་མཐེབ་

འོད་རྟགས་དང་འདེམས་པའི་ནང་དོན་མཉམ་དུ་གཡས་་ཏུ་སྤོ་བ་

མཐེབ་

ཡིག་མཇུག་ཏུ་སྤོ་བ་

+Shift+རྐྱང་རྡེབ་

ཡི་གེ་རེ་རེ་བཞིན་གཡས་སུ་འདེམས་དགོས་

གོང་ལ་སྤོས།

གོང་ཕྱོགས་ནས་ཡིག་ཕྲེང་ཞིག་གི་སྟངསྟང་དུ་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་ཡར་གཏད་མཐེབ་

གོང་ལ་ཕྲེང་འདམས་པ་

མཐེབ་

Move cursor to beginning of the previous paragraph

+Shift+རྐྱང་རྡེབ་

Select to beginning of paragraph. Next keystroke extends selection to beginning of previous paragraph

འོག་ལ་སྤོས།

འོག་རྟགས་འོག་ཏུ་ཡིག་ཕྲེང་གཅིག་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་མར་གཏད་ཀྱི་མཐེབ་

འོག་ཏུ་ཕྲེང་འདེམས་པ་

མཐེབ་

Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph

མཐེབ་

Select to end of paragraph. Next keystroke extends selection to end of next paragraph

+F3 མཐེབ་

དེ་ཡིག་ཕྲེང་འགོ་བར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་པ་ཁོ་ནས་ཡིན་

+F3 མཐེབ་

མིག་སྔའི་གནས་ས་དང་ཕྲེང་འགོ་བར་གྱི་ནང་དོན་འདེམས་པ་ཆབས་ཅིག་ འོད་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགོ་བར་སྤོ་རྒྱུ་རེད་

+F3 མཐེབ་

ཡིག་ཕྲེང་མཇུག་དུ་མཆོངས་

+F3 མཐེབ་

མིག་སྔའི་གནས་ས་དང་ཡིག་ཕྲེང་མཇུག་གི་བར་གྱི་ནང་དོན་བདམས་པ་དུས་མཚུངས་འོག་རྟགས་ཡིག་ཕྲེང་མཇུག་ཏུ་མཆོངས་པ་

+F3 མཐེབ་

Go to start of text block in slide

+F3 མཐེབ་

Go and select text to start of text block in slide

+F3 མཐེབ་

Go to end of text block in slide

+F3 མཐེབ་

བདམས་ཟིན་པའི་ནང་དོན་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་ཚགས་རྫོགས་འཚམས་བར་མཆོངས་དགོས་

མཐེབ་

ཡིག་མཇུག་ཡི་གེ་བར་སུབ་པ་

མཐེབ་

ཡིག་འགོའི་ཡི་གེ་བར་སུབ་པ་

In a list: delete an empty paragraph in front of the current paragraph

+F5

ཚེག་གྲུབ་གཀྱི་མཇུག་མཐའི་ཡི་གེ་སུབ་པ་

+F5

ཚིག་དུམ་གྱི་འགོའི་ཡི་གེ་བར་སུབ་པ་


LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

མདའ་རྩེ་མཐེབ་

མདའ་རྩེའི་ཁ་ཕྱོགས་བརྒྱུད་ནས་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཡང་ན་ཤོག་ངོས་མཐོང་རེས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

+སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

ཤོག་ངོས་མཐོང་རིས་ནང་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

Shift མཐེབ་གནོན་ནས་དྲུད་སྒུལ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་དེ་ཆུ་སྙོམས་ཁ་ཕྱོགས་སུའམ་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་སུ་སྤོ།

+ drag (with Copy when moving option active)

མཐེབ་ མམཐེབ་གནོན་འཛིན་དང་སྦྲགས་བྱ་ཡུལ་དྲུད་སྒུལ་བྱེད་པས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་དེབ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

མཐེབ་

བྱ་ཡུལ་འགོད་བྲིས་བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིགས་བྱ་སྐབས་ མཐེབ་གནོན་འཛོན་བྱེད་པ་དང་ བྱ་ཡུལ་ཀྱི་ལྡེ་བ་ནས་ཕྱིར་རོལ་དུ་འགོད་བྲེས་ཀྱི་བྱ་འམ་ཆེ་ཆུང་སྤྱོད་ཐུབ།

མཐེབ་+རྐྱང་རྡེབ་

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་རྗེས་སུ་གནས་པའི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

+Shift+རྐྱང་རྡེབ་

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་མདུན་གྱི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Shift+རྐྱང་རྡེབ་

ཉེར་འགྲམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་སམ་ཡི་གེ་དུམ་བུ་འདེམས་པ། འདེམས་པའི་སྒོ་འཛུགས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་དེ་རྗེས་འཇུག་བསྡུ་གནས་ས་སྤོ་དགོས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛོན་དང་སྦྲགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Shift+དྲུད་སྒུལ་(བཟོ་བཅོ་ཆ་ཆུང་སྐབས་)

དྲུད་སྒུལ་བྱ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་དང་སྦྲགས་སྡུར་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་པ།

Tab མཐེབ་

བྱ་ཡུལ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་གོ་རིམ་བཞི་ར་གཟུང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Shift+Tab མཐེབ་

གསར་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་དང་ལྟོག་པའི་གོ་རིམ་ལ་གཞིགས་ནས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Esc མཐེབ་

མིང་སྔའི་མ་ཚུལ་ཕྱིར་ཐོན།

Enter མཐེབ་

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གསར་པའི་ནང་གནས་ཟིན་བྱ་ཡུལ་གསོལ་སློང་བྱེད།(འདེམས་ངེས་སྒྲོག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ནང་འཚམས་)

+Enter མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་དང་གི་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གཤམ་ལ་སྤོས་པ།

གལ་ཏེ་ Ctrl+Enter མཐེབ་གནོན་སྐབས་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་ཡང་ན་གཤམ་གྱི་ཡི་གེ་འི་བྱ་ཡུལ་མེད་ན་པར་དབྱིབས་མཚུངས་པའི་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གསར་པ་/ཤོང་ངོས་དེ་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་/ཤོག་ངོས་སུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

PageUp མཐེབ་

Switch to the previous slide. No function on the first slide.

PageDown མཐེབ་

Switch to the next slide. No function on the last slide.


སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་མིག་བཤར་ནང་མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་མིག་བཤར་བྱེད་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

Enter མཐེབ་

Change to Normal Mode with the active slide.


LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བེད་སྤྱོད་པ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་(LibreOffice རོགས་འདེགས་བྱེད་ནུས་)