ཡི་གེའི་ཁོངས་ཁོ་ན་འདེམས་རྒྱུ་

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

ཡིག་དེབ་ཁ་སྐོང་མ་བྱས་སྔོན་གྱི་ཡིག་སྒྲོམ་གནས་ཡུལ་ཡང་མེད་ན་ཡིག་སྒྲོམ་རྒྱབ་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་བདམས་པ་

རིས་འགོད་

ཡི་གེའི་ཁོངས་ཁོ་ན་འདེམས་རྒྱུ་