སྦྱར་ཚེག

Insert or modify the properties of a gluepoint. A gluepoint is a point where you can attach a connector line. By default, LibreOffice automatically places a gluepoint at the center of each side of the bounding rectangle for every object you create.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རྩོམ་སྒྲིག་] - [མདུད་ཚེག་སྦྱར་]


རྒྱུན་རིམ་རི་མོ་གསར་འཛུགས་

ཚེག་བསྒར་འཛུད་

བྱ་ཡུལ་རྩིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་གནས་སར་སྦྱར་ཚེག་གཅིག་བསྒར་འཛུད་

རིས་འགོད་

འབྲེལ་ཚེག་བསྒར་འཛུད་

གཡོན་ཕྱོགས་ཕྱིར་འཐེན་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་དང་འདེམས་ངེས་སྦྲེལ་ཚེག་གི་གཡོན་མཐའ་འགྲམ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བ།

རིས་འགོད་

གཡོན་ཕྱོགས་ཕྱིར་འཐེན་

སྟེང་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་

སྦྲེལ་མཐུད་རྟགས་དང་འདེམས་ངེས་སྦྱར་ཚེག་སྟེང་གི་ལྟིང་མཐའ་འགྲམ་མཉམ་སྦྲེལ།

རིས་འགོད་

སྟེང་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་

གཡས་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་འདེམས་ངེས་སྦྲེལ་ཚེག་གི་གཡས་མཐའ་འགྲོ་ལ་གསབ་སྣོན་བྱ།

རིས་འགོད་

གཡས་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་

འོག་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་འདེམས་ངེས་སྦྲེལ་ཚེག་གི་གཤམ་མཐའ་འགྲོ་ལ་གསབ་སྣོན།

རིས་འགོད་

འོག་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་

ཚེག་ལ་ལྟོས་པའི་གནས་

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་སྐབས་ འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྦྱར་ཚེག་གྱི་ལྟོས་པའི་གནས་ས་རྒྱུན་སྲུང་།

རིས་འགོད་

ཚེག་ལ་ལྟོས་པའི་གནས་

ཆུ་སྙོམས་ལ་ཕྱོགས་རྒྱས་བཅད་

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་སྐབས་ མིག་སྔའི་སྦྱར་ཚེག་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཡོན་མཐའ་འགྲོ་རྒྱུན་སྲུང་རྒྱས་བཅད།

རིས་འགོད་

ཆུ་སྙོམས་ལ་ཕྱོགས་རྒྱས་བཅད་

ཆུ་སྙོམས་དཀྱིལ་བསྡུ་རྒྱས་བཅད་

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་སྐབས་ མིག་སྔའི་སྦྱར་ཚེག་བྱ་ཡུལ་གྱི་དཀྱིལ་ལ་རྒྱུན་སྲུང་རྒྱས་བཅད།

རིས་འགོད་

ཆུ་སྙོམས་དཀྱིལ་བསྡུ་རྒྱས་བཅད་

ཆུ་སྙོམས་གཡས་ཕྱོགས་རྒྱས་བཅད་

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་སྐབས་ མིག་སྔའི་སྦྲེལ་ཚེག་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཡས་མཐའ་འགྲམ་ལ་རྒྱུན་སྲུང་རྒྱས་བཅད།

རིས་འགོད་

ཆུ་སྙོམས་གཡས་ཕྱོགས་རྒྱས་བཅད་

དྲང་འཕྱང་སྟེང་ཕྱོགས་ལ་རྒྱས་བཅད་

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་སྐབས་མིག་སྔའི་སྦྲེལ་ཚེག་བྱ་ཡུལ་སྟེང་མཐའ་འགྲམ་ལ་རྒྱུན་སྲུང་རྒྱས་བཅད།

རིས་འགོད་

དྲང་འཕྱང་སྟེང་ཕྱོགས་ལ་རྒྱས་བཅད་

དྲང་འཕྱང་དཀྱིལ་བསྡུ་རྒྱས་བཅད་

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་སྐབས་ མིག་སྔའི་སྦྱར་ཚེག་བྱ་ཡུལ་དྲང་འཕྱང་སྟེང་ཕྱོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་རྒྱུན་སྲུང་རྒྱས་བཅད།

རིས་འགོད་

དྲང་འཕྱང་དཀྱིལ་བསྡུ་རྒྱས་བཅད་

དྲང་འཕྱང་འོག་ཕྱོགས་ལ་རྒྱས་བཅད་

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་སྐབས་ མིག་སྔའི་སྦྱར་ཚེག་གྱི་བྱ་ཡུལ་གཤམ་གསལ་མཐའ་འགྲམ་རྒྱུན་སྲུང་རྒྱས་བཅད།

རིས་འགོད་

དྲང་འཕྱང་འོག་ཕྱོགས་ལ་རྒྱས་བཅད་