མ་པར་བླུགས་པ་

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་ཟུར་སྣོན་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཇུས་འགོད་ཁུར་སྣོན་བྱེད་པ་

ཇུས་འགོད་རིགས་གདམ་པ་དང་དེ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་སྤྱོད་དགོས་པའི་མ་པང་གདེམས་པ་

རིགས་དབྱེ་

སྤྱོད་རུང་བའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཇུས་འགོད་རིས་མངོན་པ་

བཟོ་ལྟ་

གདེམ་ངེས་ཇུས་འགོད་རིགས་ཀྱི་མ་པང་མངོན་པ་

གདེམ་གཞི་

Shows or hides a preview of a selected template.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

མ་པང་འགའ་ཞིག་ལ་མཐོང་རུང་བའི་ཡི་གེ་བྱ་ཡུལ་ལམ་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་མེད་