གཏག་པར།

ཡི་གེའམ་ HTML ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གཏག་པར་བཀོད་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Print.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The print settings defined on this tab page apply to all subsequent print jobs, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


ནང་དོན།

གཏག་པར་བྱེད་དགོས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

པར་རིས་དང་བྱ་ཡུལ།

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་སྒམ།

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

ཡིག་རྟགས་རྒྱབ་ལྗོངས།

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page - Background) in the printed document.

ནག་པོ་གཏག་པར་བྱེད།

Specifies whether to always print text in black.

གབ་པའི་ཡི་གེ་(ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་)

Enable this option to print text that is marked as hidden. The following hidden text is printed: text that is formatted as hidden by Format - Character - Font Effects - Hidden, and the text fields Hidden text and Hidden paragraphs.

Text placeholder

Enable this option to print text placeholders. Disable this option to leave the text placeholders blank in the printout.Text placeholders are fields.

ཤིག་ལྷེ།

ཤོག་བུ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཏག་པར་གོ་རིམ་མཚན་ཉིད་འཇོག་པ།

ཆ་གྲངས་ཤོག་(HTML ཡིག་ཚགས་ཕུད་)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

ཡ་གྲངས་(HTML ཡིག་ཚགས་ཕུད་)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

ལག་དེབ་ཆུང་བ།

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

གལ་སྲིད་གཞུང་རྒྱུད་རྣམ་གཞག་གི་ཡིག་ཚགས་འཕྲེང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤོག་བུའི་ཐོག་གཏག་པར་བྱས་ན་ལག་དེབ་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཤོག་བུ་གཉིས་མཉམ་གཤིབ་ཀྱི་གཏག་པར་བྱེད། གལ་སྲེད་ཁྱེད་ཀྱི་གཏག་པར་ཆས་ལ་ངོས་ཟུང་གཏག་པར་བྱེད་ནུས་ལྡན་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ནས་ལག་དེབ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསར་འཛུགས་པ་ལས་བྱ་བའི་རྗེས་སུ་ཤོག་ངོས་མཉམ་གཤིབ་བྱ་མི་དགོས། གལ་སྲེད་ཁྱེད་ཀྱི་གཏག་པར་ཆས་ལ་ངོས་རྐྱང་གཏག་པར་བྱེད་ནུས་ལས་མེད་ན་ཁྱེད་ཀྱི་གཤམ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ནས་ཕན་འབྲས་འདི་ཐོབ་པ་བྱས་ཆོག་པ་སྟེ་སྔོན་ལ་"ཡ་གྲངས་ཤོག་ལྷེ།"འདེམས་ནས་ཤོག་ངོས་མདུན་དེ་གཏག་པར་བྱེད་པ་འདེམས་པ་ དེ་རྗེས་ཤོག་ལྷེ་ཧྲིལ་པོ་བསྐྱར་དུ་གཏག་པར་ཆས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་མ་ཟད་"ཆ་གྲངས་ཤོག་ལྷེ།"ཤོག་ངོས་བརྒྱབ་ཀྱི་གཏག་པར་ཡོངས་འདེམས་པ།

Right to left

Check to print the pages of the brochure in the correct order for a right-to-left script.

ནང་དོན།

Specifies whether comments in your document are printed.

གཞན་པ།

Print automatically inserted blank pages

If this option is enabled, automatically-inserted blank pages are being printed. This is best if you are printing double-sided. For example, in a book, a "chapter" paragraph style has been set to always start with an odd numbered page. If the previous chapter ends on an odd page, LibreOffice inserts an even numbered blank page. This option controls whether to print that even numbered page or not.

གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཤོག་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་སྤྱད་པ།

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

བཪྙན་སྐྱེལ།

གལ་སྲིད་རྩིས་འཁོར་ཐོག་བཪྙན་སྐྱེལ་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཟིན་ལ་ཐད་དཀར་ཡིག་ཚགས་ནང་ནས་བཪྙན་སྐྱེལ་བྱ་འདོད་ན་ སྤྱོད་དགོས་རྒྱུའི་བཪྙན་སྐྱེལ་ཆས་འདེམས་པ།