ལམ་རྒྱུད།

This section contains the default paths to important folders in LibreOffice. These paths can be edited by the user.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


ལམ་རྒྱུད་རེའུ་འགོད་ཚང་ནང་གི་རྟེན་གྲངས།

To modify an entry in this list, click the entry and click Edit. You can also double click the entry.

ཚད་གཞི།

"ཁས་ལེན།"གནོན་མཐེབ་ནི་འདེམས་ངེས་གཤར་བྱང་གི་སྔོན་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུད་ཡོངས་རྫོགས་གསར་དུ་སྒྲིག་པར་སྤྱོད་པའོ།

རྩོམ་སྒྲིག

Click to display the Select Path or Edit Paths dialog.

ཁྱེད་ཀྱིས་"རིགས།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་རྣམ་གྲངས་སོ་སོའི་གོ་རིམ་རིམ་པ་བསྒྱུར་ཆོག་ལ་ཚང་གི་ཞེང་ཚད་ཀྱང་རང་མོས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ཆོག་པ་སྟེ་ཙིག་རྟགས་དེ་ཚང་གི་བར་གཅོད་ས་དང་ཁ་ཐུག་གིས་གཡོན་མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱས་ན་འགྲིག

གཤམ་གྱི་ལམ་རྒྱུད་རེའུ་འགོད་ནང་ {netinstall} ཡིས་LibreOffice གཙོ་བོའི་དཀར་ཆག་མཚོན་ དཀར་ཆག་འདི་ཉིད་ཕལ་ཆེར་དྲ་མིག་ཡིག་ཆའི་ཞབས་ཞུའི་ཆས་ཀྱི་ནང་བསྡད་ཡོད། སྤྱོད་པ་པོ་ཚང་མའི་སྤྱོད་པོའི་གཞི་གྲངས་དེ་ {user} དཀར་ཆག་ནང་གསོག་ཉར་བྱས་ཡོད་ དཀར་ཆག་དེ་ནི་སྤྱོད་པ་པོའི་དཀར་ཆག་ནང་གནས་ཡོད།

མིང་།

སྔོན་སྒྲིག་

གསལ་བཤད།

ལས་ཀའི་དཀར་ཆག

མ་ལག་གི་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཡིག་ཁུག

"ཁ་ཕྱེ་བ།"འམ་"ཉར་ཚགས།"གླེང་སྒྲོམ་ཐེངས་དང་པོར་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཁུག་འདི་ཉིད་མཐོང་ཐུབ།

རང་འགུལ་རྣམ་བཞག

This folder stores your own AutoCorrect texts.

AutoText

This folder stores your own AutoText texts.

རི་མོའི་བར་ཁྱོམས།

ཡིག་ཁུག་འདིར་དྲས་སྦྱར་རི་མོ་ཚུད་ཡོད།

རིས་དབྱིབས།

རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཉར་ཚགས་བྱ་ཕྱིར་གླེང་སྒྲོམ་ཐོག་མར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཁུག་འདི་ཉིད་མངོན་པར་བྱེད།

བདེ་འཇགས་གྲབས་ཆས།

ལམ་རྒྱུད་འདིའི་འོག་རང་འགུལ་གྱིས་འཛུགས་པའི་ཡིག་ཚགས་བདེ་འཇགས་གྲབས་ཆས་ཉར་འཛོག་བྱས་ཡོད།

Templates

In this folder you can store your own templates.

གནས་སྐབས་ཡིག་ཆ།

LibreOfficeའདིར་ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་སྐབས་ཡིག་ཆ་ཉར་འཇོག་བྱེད།

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.