སྤྱིར་བཏང་།

"སྤྱིར་བཏང་།"ས་ཁོངས་ནང་ ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་བདམས་ང་བྱས་ཆོག་པས་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཚད་ལྡན་འདེམས་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - Load/Save - General.


ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


བླུགས་པ།

སྤྱོད་པ་པོའི་བཀོད་སྒྲིག་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་ཚགས་ནང་བླུགས་པ།

ཡིག་ཚགས་དང་དེའི་གསོག་ཉར་གྱི་སྤྱོད་པ་པོའི་བཀོད་སྒྲིག་བླུགས་པ།

གལ་སྲིད་"སྤྱོད་པ་པོ་ཡི་བཀོད་སྒྲིག་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་ཚགཚག་ནང་བླུགས་པ་"མ་བདམས་ན་ གཤམ་གྱི་དམིགས་འཛུགས་དང་སྤྱོད་པ་པོའི་བཀོད་སྒྲིག་སྔར་བཞིན་སྤྱོད་པ་སྟེ།

གཤམ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ནི་ནམ་ཡང་ཡིག་ཚགས་དང་མཉམ་དུ་བླུགས་པ་ལས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་ཉིད་བདམས་ཡོད་མེད་དང་འབྲེལ་བ་མེད།

སྤྱོད་པ་པོའི་བཀོད་སྒྲིག་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་ཚགས་ནང་བླུགས་པ།

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

ཉར་ཚགས།

རང་འགུལ་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་

སྔོན་ལ་གཏོགས་གཤིས་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ།

[གཞན་ཉར།...]བཀའ་ཚིག་ག་དུས་བདམས་ན་ཡང་ཚང་མར་"གཏོགས་གཤིས།"གླེང་སྒྲོམ་མངོན།

རང་འགུལ་གྱིས་བདེ་འཇགས་གྲབས་སྤྱོད་འཛུགས་པ།

ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་སྐབས་ ཡིག་ཚགས་ཀྱི་པར་གཞི་སྔོན་མ་དེ་གྲབས་སྤྱོད་ཟུར་དེབ་ཏུ་ཉར་ཚགས་བྱེད།LibreOffice ཡིས་ཉར་ཚགས་བྱེད་རིམ་བཞིན་གྲབས་སྤྱོད་ཟུར་དེབ་གསར་པ་བསྐྲུན་ནས་པར་གཞི་སྔོན་མ་དེ་ཚབ་བརྗེ་བྱེད། གྲབས་སྤྱོད་ཟུར་དེབ་ཀྱི་རྒྱ་བསྐྱེད་མིང་ནི་ .BAKཡིན།

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

རང་འགུལ་གྱིས་བར་ཆོད་དུས་ཚོད་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།

LibreOffice མཁོ་བའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོད་ཚད་ཉར་ཚགས་བྱས་ཏེ་བརླག་འཐོར་བྱུང་བའི་སྐབས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཚགས་ཐམས་བཅད་སླར་གསོ་ཐུབ་རྒྱུར་སྤྱོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་དུས་ཚོད་ཀྱི་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག

སྐར་མ།

སྐར་མ་སྡེ་ཚན་དུ་བྱས་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་འདེམས་གཞི་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ URL གནས་ཡུལ་ཉར་ཚགས་བྱེད།

འདེམས་གཞི་འདི་ཉིད་ཡིག་ཆའི་མ་ལག་དང་དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བའི་ནང་གི་ལ་སྤྱོད་པའོ་ URL ལྟོས་བཅས།གནས་སྒྲིག་གིས་ཁས་ལེན་ཐང་འདེམས་པར་བྱེད། ཁུངས་ཡིག་ཚགས་དང་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིག་ཚགས་ཚང་མ་སྒུལ་འདེད་ཆས་གཅིག་གི་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལྟོས་བཅས་གནས་སྒྲིག་སྤྱོད་ཆོག་གོ

ལྟོས་བཅས་གནས་ཡུལ་ནི་རྒྱུན་པར་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་གནས་སའི་དཀར་ཆག་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་ ལྟོས་མེད་གནས་ཡུལ་ནི་རྒྱུན་པར་གཞིའི་དཀར་ཆག་ནས་འགོ་ཚུགས། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་གིས་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་དང་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་གཉིས་བརྡ་སྤྲོད་ཐོག་གི་དབྱེ་བ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

དཔེ་གཞིའི་ཡིག་ཚགས།

ཡིག་ཆའི་མ་ལག

དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བ།

ལྟོས་བཅས།

../images/img.jpg

../images/img.jpg

ལྟོས་མེད།

file:

http:


ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

དྲན་སྒུལ་གསལ་བཤད་ནང་དོན་ནང་མངོན་པའི་ལམ་རྒྱུད་ནི་རྟགས་དུ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་ལམ་རྒྱུད་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་འདེམས་གཞི་འདི་སྤྱད་ན་ LibreOffice ཀྱིས་ HTML ཡིག་ཚགས་རྣམ་གཞག་སྟར་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ལམ་རྒྱུད་སྤྱོད་པར་བྱེད།


སྒྲོམ་འདི་བདམས་ན་ལྟོས་བཅས་ཉར་ཚགས།ཡིག་ཆའི་མ་ལག་ནང་གི་ URL

དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བའི་ནང་།

སྒྲོམ་འདི་བདམས་ན་ དབྱིན་ཐཱ་དྲ་བའི་ནང་གི་ URL ལ་ལྟོས་བཅས་ཉར་ཚགས།བྱ་ཐུབ་

Default file format and ODF settings

ODF format version

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1 and 1.2.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.2, ODF 1.2 (Extended), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Currently, the ODF 1.2 (Extended) format enables files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1 format. You can select that format to save in the listbox. This older format cannot store all new features, so the new format ODF 1.2 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compat) mode is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful, if you need to interchange ODF documents with users, who use pre-ODF1.2 or ODF1.2-only legacy applications.

LibreOffice 2.0 རྣམ་གཞག་གམ་ཁས་ལེན་རྣམ་གཞག་ནས་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པའི་སྐབས་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས།

ཁྱེད་ནས་LibreOffice 2.0 རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་སམ་"ཡོ་བྱད།"-"འདེམས་གཞི།"-"བླུགས་སྣོན་/ཉར་ཚགས།"-"སྤྱིར་བཏང་།"ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཁས་ལེན་རྣམ་གཞག་ཕུད་པའི་རྣམ་གཞག་གི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཐ་ཚིག་ཆ་འཕྲིན་ཐོབ་པར་བདམས་ང་བྱས་ཆོག

རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་གང་ཞིག་ཚད་ལྡན་ཉར་ཚགས་རྣམ་གཞག་ཏུ་བརྩིས་ནས་སྤྱོད་པར་བདམས་ང་བྱ་ཆོག དཔེར་ན་ གལ་སྲིད་རྟག་ཏུ་ Microsoft Office སྤྱོད་པ་པོ་དང་ཡིག་ཚགས་བརྗེ་ལེན་བྱ་དགོས་ན་ གནས་འདིར་ Microsoft Office ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་དེ་LibreOffice གི་ཚད་ལྡན་རྣམ་གཞག་གཅིག་ཏུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག

ཡིག་ཚགས་རིགས།

ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཚད་ལྡན་དུ་མཚན་འཇོག་གནང་འདོད་པའི་ཡིག་ཚགས་རིགས་གཏན་འཁེལ་གནང་དགོས།

རང་འགུལ་ཉར་ཚགས།

སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་འདེམས་ངེས་རིགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཉིད་ཡིག་ཆའི་རིགས་འདི་ལ་ཉར་ཚགས་དགོས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ། ཡང་"གཞན་ཉར།"གླེང་སྒྲོམ་ནང་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ལ་ཡིག་ཆའི་རིགས་གཞན་འདེམས་ཆོག

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.