རེའུ་བྱང་ཇུས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་འོག་རེའུ་བྱང་བྱ་ཡུལ་ཞིག་འདེམས་པའི་སྐབས་"རེའུ་བྱང་ཇུས་འགོད་"ཡོ་བྱད་ཚང་མངོན།

བདམས་ང་།

རིས་རྟགས།

རིས་རྟགས་འདི་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་སྒུལ་ལོང་ངམ་ཡང་ན་ཁ་རྒྱག་པའི་མ་ཚུལ་འདེམས་པ་ལ་སྤྱོད། འདེམས་པའི་མ་ཚུལ་ནི་མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་ནང་གི་ཚོད་ཆས་སྤྱོད།

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

རིས་རྟགས་

འགུལ་སློང་/ཁ་བརྒྱབ་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།

ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།

འདེམས་ངེས་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་སྤྱོད་པ་ཁ་ཕྱེ།

རིས་རྟགས་

ཚོད་ཆས།

རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།

གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་ རེའུ་བྱང་ཧྲིལ་པོར་གཞི་གྲངས་ཁུངས་དང་ལས་བྱ་དེ་བཞིན་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཆོག

རིས་རྟགས་

རེའུ་མིག

Data Navigator

Specifies the data structure of the current XForms document.

རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།

རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།ཁ་འབྱེད། རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།ནང་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རེའུ་བྱང་ཡོད་ཚད་དང་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་དེ་བཞིན་ཁག་སོ་སོར་ལྡན་པའི་ཚོད་ཆས་ཁག་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

རེའུ་མིག་ལས་རོགས།

ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན་

སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་ཁ་འབྱེད་པར་འགྱུར་ དེའི་རེའུ་བྱང་ནང་སྣོན་འཇུག་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས།

རིས་རྟགས་

ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན།

བརྗེ་རེས་གོ་རིམ།

བརྗེ་རེས་གོ་རིམ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་སྤྱོད་པོས་ Tab མཐེབ་གནོན་དུས་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་ལ་ཐོབ་པའི་མདོ་གནས་ཀྱི་གོ་རིམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རིས་རྟགས་

གསོན་སློང་གོ་རིམ།

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་འོག་ཁ་ཕྱེ།

སྤྱད་ན་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།རེའུ་བྱང་ཁ་འབྱེད་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན།

རིས་རྟགས་

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་འོག་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ།

རང་འགུལ་ཚོད་འཛིན་མདོ་གནས།

རིས་རྟགས།

གལ་སྲིད་སྒུལ་སློང་ཟིན་ན་རང་འགུལ་ཚོད་ཆས་མདོ་གནས་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ཨང་དང་པོ་ནི་བདམས་པའི་གནས་སྟངས་ཁུལ་དུ་གནས་ཡོད། གལ་སྲིད་གནོན་མཐེབ་འདི་སྒུལ་སློང་བྱེད་མེད་ན་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་བའི་རྗེས་ཡིག་དེབ་དེ་བདམས། གཏན་འཁེལ་བའི་རི་མོས་གོ་རིམ།ལྟར་སྔོན་ལ་རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་གང་ཞིག་འདེམས་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

རིས་རྟགས་

གནས་ས་ཆེ་ཆུང་།

འཆིང་རྒྱག་ལ་བཟོ་བཅོས།

འདེམས་གཞི་འཆིང་རྒྱག་པའི་བར་སྤྱད་ནས་བརྗེ་འགྱུར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

ཆིངས་བརྒྱབ་པ་བཟོ་བཅོས།

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

རིས་རྟགས་

རྩེ་རིམ་ལ་བཞག་པ།

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

རིས་རྟགས་

འོག་རིམ་ལ་བཞག་པ།

ཚོ་དབྱེ་

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

རིས་རྟགས་

ཚོ་སྒྲིག

ཚོ་སྒྲིག་དོར་བ་

Breaks apart the selected group into individual objects.

རིས་རྟགས་

ཚོ་སྒྲིག་དོར་བ།

ཚོ་དབྱེ་རྩོམ་སྒྲིག་

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

རིས་རྟགས་

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་སྒྲིག

ཚོ་དབྱེ་ཕྱིར་ཐོན་

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

རིས་རྟགས་

རྩོམ་སྒྲིག་ཕྱིར་ཐོན།

སྙོམས་གཤིབ།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རིས་རྟགས།

སྙོམས་གཤིབ།

དྲ་རྒྱ་མངོན་པ་

Specifies whether to display the grid.

རིས་རྟགས།

དྲ་རྒྱ་མངོན་པ།

དྲ་རྒྱ་དང་སྙོམ་གཤིབ་

དྲ་རྒྱའི་ཚེག་བར་བྱ་ཡུལ་སྤོ་སྒུལ་བྱ་བ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

དང་དྲ་མིག་སྙོམས་གཤིབ།

སྤོ་སྒུལ་སྐབས་རམ་འདེགས་ཐིག་མངོན་

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving