རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོ་བྱད་ཚང་

[རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་མཐོང་རིས་ཚོད་འཛིན་བྱེད།

འཚག་འདེམས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཐོང་རིས་ཀྱིས་བྱ་འགུལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་རིམ་སྒྲིག་བཟོ་བཅོས་སམ་རྩིས་མེད་བྱེད་པའམ་ཆ་རྐྱེན་འདེམས་པའི་བར་དེ་ལྟར་བྱེད། གལ་ཏེ་འཚག་འདེམས་བྱས་པ་ནི་བྱ་འགུལ་ཡིན་པའི་སྐབས་[རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོ་བྱད་ཚང་]ནང་གི་"འཚག་འདེམས་སྤྱོད་པ་"རིས་རྟགས་དེ་གསོན་སློང་གནས་སྟངས་སུ་མངོན་པར་འགྱུར།

ཉར་ཚགས་ཟིན་ཐོ།

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar

རིས་རྟགས་

ཟིན་ཐོ་ཉར་ཚགས།

གཞི་གྲངས་རྩོམ་སྒྲིག

Turns the edit mode for the current database table on or off.

རིས་རྟགས།

གཞི་གྲངས་རྩོམ་སྒྲིག

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

རིས་རྟགས་

ཕྱིར་འཐེན་ གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག

བཙལ་འཚོལ་ཟིན་ཐོ།

རེའུ་བྱང་ངམ་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་དང་ རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཡོད་ཚད་ནང་དམིགས་འཛུགས་ཀྱི་ཐང་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ།

རིས་རྟགས་

འཚོལ་བའི་ཟིན་ཐོ།

གསར་བཅོས།

མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་གསར་བཅོས།མཁོ་མཁན་མང་བའི་འཁོར་ཡུག་ཁྲོད་གཞི་གྲངས་གསར་བཅོས་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཆེས་གསར་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའོ།

རིས་རྟགས།

གསར་བཅོས།

རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི།

གཞི་གྲངས་མངོན་པའི་རིམ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

རིས་རྟགས་

རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་འདེམས་པར་བྱ།

རིམ་འཕར་རིམ་སྒྲིག

ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་(A ནས་ Z)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དང་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ནི་རིམ་འཕར་གོ་རིམ་(0 ནས་ 9)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།

རིས་རྟགས།

རིམ་འཕར་རིམ་སྒྲིག

རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིག

ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་(A ནས་ Z)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དང་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ནི་རིམ་འཕར་གོ་རིམ་(0 ནས་ 9)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།

རིས་རྟགས།

རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིག

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།

མིག་སྔར་བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་ཟིན་ཐོ་འཚག་འདེམས་བྱས་ཆོག

རིས་རྟགས།

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།

འཚག་འདེམས་སྤྱོད་པ།

རེའུ་མིག་གི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་བཙགས་ཟིན་པ་དང་འཚག་རྒྱུའི་བར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

རིས་རྟགས།

འཚག་འདེམས་སྤྱོད་པ།

ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

འཚག་འདེམས་འདེམས་གཞིར་སྤྱོད་པ།

རིས་རྟགས།

ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

རིས་རྟགས།

Reset Filter/Sorting

གཞི་གྲངས་ནས་ཡིག་དེབ་བར་

བྲིས་རྟགས་བཀོད་ཟིན་པའི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འོད་རྟགས་གནས་སའི་གནས་སར་ནང་འཇུག་བྱེད།

རིས་རྟགས།

གཞི་གྲངས་ནས་ཡིག་དེབ།

གཞི་གྲངས་ནས་ཁོངས།

རྟགས་འགོད་ཟིན་པའི་ཟིན་ཐོ་བེད་སྤྱད་ནས་ད་ཡོད་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་གསར་བཅོས་བྱེད་པ། "གཞི་གྲངས་ནས་ཁོངས།"ཀྱི་རིས་རྟགས་ནི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཉིད་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་སུ་བརྩིས་པ་ཁོ་ནའི་སྐབས་སྤྱོད་པའོ།

རིས་རྟགས།

གཞི་གྲངས་ནས་ཁོངས།

སྦྲག་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters.

རིས་འགོད་

སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཁུངས།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་མིག་བཤར་ཆས་ནང་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ལ་སྦྲེལ་ཐུད་བྱེད་པའི་རེའུ་མིག་མངོན་པ།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཁུངས།

ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ཁ་ཕྱེ་བའམ་བརྒྱབ་པ།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་མཐོང་རིས་ཁ་ཕྱེ་བའམ་བརྒྱབ་པ། "ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ཁ་ཕྱེ་བའམ་བརྒྱབ་པ།"རིས་རྟགས་ནི་རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཚང་དུ་གནས་པ།

རིས་རྟགས།

ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ཁ་ཕྱེ་བའམ་བརྒྱབ་པ།