ཁས་ལེན་མ་པང་བཟོ་བཅོས་

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ཡིག་ཆ་ - གསར་བཟོ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ན་ ཡིག་ཚགས་སྟོང་པ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་ འདི་ནི་ LibreOffice ཚད་གཞིའི་བཟོ་ལྟ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་གམ་ཡང་ན་ད་ཉར་བྱེད་པའི་ཡིག་ཚགས་ཤིག་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ དེ་རྗེས་མི་སྒེར་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚགས་འདི་ཚད་གཞིའི་བཟོ་ལྟ་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། འདི་འདྲ་ཐེངས་རེར་ཡིག་ཚགས་ཤིག་གསར་བཟོས་སྐབས་བྱ་རིམ་་ཧ་རང་འགུལ་གྱིས་ཚད་གཞིའི་བཟོ་ལྟ་གསར་པའི་ཡིག་ཚགས་འདི་བེད་སྤྱོད།

ཁས་ལེན་མ་པང་བཟོ་ལྟ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་མ་པང་གསར་པ་ཞིག་མཚན་འཇོག་བྱེད་ LibreOffice ཡི་སྨོ་ལིང་རེ་རེར་སྤྱོད། གཤམ་ལ་ང་ཚོས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མ་པང་སྤྱོད་པ་གསལ་བཤད་བྱེད།


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Choose File - New - Templates.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

རང་མཚན་འོག་མ་པང་བེད་སྤྱོད།

རང་མཚན་འཇོག་མ་པང་བེད་སྤྱོད་པ་བརྒྱུད་བྱ་ཐབས་མང་དག་གིས་ལས་དེབ་སྟབས་བདེ་རུ་འགྱུར།

ཡིག་ཚགས་བཟོ་ལྟ་ཡིག་ཆའི་ཁུག་ནང་གི་བཟོ་ལྟ།

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.