ཡིག་ཚགས་གནད་བསྡུས་ཀྱི་ལག་རོགས་

གནས་འདིར་"ལག་རོགས་" སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་ནང་དོན་ཡོད་ཚད་"རིགས་དབྱེ་"ཟེར་ལ་ནང་དོན་འདི་དག་ཁ་བྱང་ ལས་ཁྲ་ རེའུ་མིག་ ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ རིས་དབྱིབས་ OLE བྱ་ཡུལ་ ས་ཁོངས་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ འདྲེན་སྤྱོད་ བཤེར་འདྲེན་ཡང་ན་ཟུར་མཆན་གང་ཡིན་སྣང་མེད་གཏོང་།

ལག་རོགརོག་མངོན་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདུས་པའི་བྱ་ཡུལ་རིགས་ཡོད་ཚད། གལ་སྲིད་རིགས་དབྱེའི་འགྲམ་སྣོན་རྟགས་ཤིག་མངོན་ན་ ཉུང་ཤོས་ལ་རིགས་འདི་བྱ་ཡུལ་ཀིཀི་ཉར་བ་མཚོན། གལ་སྲིད་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་རིགས་དབྱེའི་མིང་ཐོག་འཇོག་ན་ ཡི་གེའི་ནང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས་མངོན་པ་གསལ་བཤད་ཐུབ།

སྣོན་རྟགས་རྡེབ་སྣོན་བྱེད་ རིགས་དབྱེ་ཞིག་ཁ་ཕྱེས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་རིགས་དབྱེ་འདིའི་འོག་གི་གཤར་བྱང་འགའ་ཕྱོགས་ཡོད་ན་ རིགས་དབྱེ་འདི་འདེམས་པ་མ་ཟད་"ནང་དོན་མཐོང་རིས་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། དེ་རྗེས་རིགས་དབྱེ་འདིའི་བྱ་ཡུལ་ཁོ་ན་མངོན་ བསྐྱར་དུ་རིས་རྟགས་འདི་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པའི་བར།

ལག་རོགས་ནི་ཡིག་ཚགས་མཐའ་སྒྲོམ་གང་རུང་ལ་བཅར་འཇོག་བྱེད་ དེ་རང་མོས་སྒེའུ་ཁུང་(སྐྱ་མདོག་ས་ཁོངས་ཆ་རྡེབ་བྱེད་)སླར་གསོ་བྱེད། ལག་རོགས་ནི་རང་མོས་སྒེའུ་ཁུང་སྐབས་དེའི་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

མགྱོགས་མྱུར་ངང་བྱ་ཡུལ་གྱི་མིག་བཤེར་ཐོབ་

LibreOffice ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་