སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་

ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་དེ་སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གསར་བཟོ་བྱེད།

སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གསར་བཟོ་བྱེད།

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་ སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེའི་མཛོད་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་རིས་རྟགས་

 3. "སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་"གླེང་སྒྲོམ་ནང་ སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་བཟོ་ལྟ་འདེམས་ དེ་ནས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. བྱ་ཡུལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ནང་འཛུལ།

 5. རང་གི་ཡི་གེ་སྤྱད་དེ་ཁས་ལེན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཚབ་བརྗེ།

 6. Esc མཐེབ་གནོན་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད།

སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the Ctrl key while you click.

  [སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཡོ་བྱད་ཚང་]གལ་ཏེ་[སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཡོ་བྱད་ཚང་]མཐོང་མི་ཐུབ་ན་ [མཐོང་རིས་] - [ཡོ་བྱད་ཚང་] - [སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་]འདེམས།

 2. [སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེ་གི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  གཤམ་གྱི་རིས་རྟགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the Ctrl key while you click.

 2. རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་གཏོགས་གཤིས་འདེམས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད་ཞེང་ཚད་ ཐིག་སྐུད་ཚོད་གཞི་ སྐོང་གསབ་ཚོས་གཞི་ སྐོང་གསབ་བཟོ་ལྟ་དེ་བཞིན་གཏོགས་གཤིས་གཞན་ཁ་ཤས་བཟོ་བཅོས་བྱེད།