འཚགས་འདེམས་ཆས་ལག་རོགས་བེད་སྤྱོད་

གཏན་ཚིག་ OR སྤྱད་དེ་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་མང་དག་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་ འཚགས་འདེམས་ཆས་ཚང་ཐིག་གི་འཚགས་འདེམས་ཆས་ལག་རོགས་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།འཚགས་འདེམས་ཆས་ལག་རོགས་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐོང་།

བཀོད་སྒྲིག་ཟིན་པའི་འཚག་ཆས་ནང་མངོན་འཚགས་འདེམས་ཆས་ལག་རོགས།འཚགས་འདེམས་ཆས་བཀོད་སྒྲིག་རྗེས་ འཚགས་འདེམས་ཆས་ལག་རོགས་མཐོལ་ངོས་ནི་མྱུར་དུ་འཚག་ཆས་གཤར་བྱང་སྟོང་པ་ཞིག་མངོན། ཡིག་གེ་"འམ་"གཤར་བྱང་འདི་འདེམས་རུང་བ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། འཚག་ཆས་གཤར་བྱང་སྟོང་པ་འདེམས་རྗེས་ རེའུ་བྱང་ནང་ཟུར་སྣོན་འཚག་ཆས་ཆ་རྐྱེན་ནང་བཅུག་བྱེད། ཆ་རྐྱེན་འདི་དག་སུ་ OR བརྒྱུད་མདུན་གྱི་མཚན་འཇོག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཕན་ཚུན་འབྲེལ།

འཚགས་འདེམས་ཆས་ལག་རོགས་ནང་གི་གཤར་བྱང་རེའི་ཐོག་སྟེང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ།ས་ཁོངས་འདིའི་ནང་ འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ནི་ཡིག་དེབ་ཐད་ཀར་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་རྩིས། གལ་ཏེ་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་དོན་འདུས་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ན་ འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་"སྟོང་པ་"(SQL "Is Null") ཡང་ན་"སྟོང་པ་མིན་"(SQL "Is not Null")འདེམས།གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་བེད་སྤྱོད་དེ་གཤར་བྱང་སུབ།

You can move filter conditions in the Filter navigator by dragging and dropping, or use the keys +Alt+Up Arrow or +Alt+Down Arrow. To copy filter conditions, drag them while holding down the key.

རེའུ་བྱང་འཆར་འགོད་སྐབས་ ལྟོས་བཅས་གྱི་གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ནང་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ཚང་མ་ "འཚག་འདེམས་ཆས་དགོང་འཆར།"གཏོགས་གཤིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། འདི་འདྲ་འཚག་འདེམས་མ་ཚུལ་འོག་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་ཡིག་དུམ་འདི་དག་ནང་ཚུད་པའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོད་ཚད་ནང་འདེམས།དེ་རྗེས་"རང་འགུལ་ཁ་གསབ་ཆ་ཆང་བ།"བྱེད་ནུས་འདེམས་པའི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་བེད་སྤྱོད། དོནསྣང་བྱེད་དགོས་པ་ནི་ བྱེད་ནུས་འདི་ལ་ཅུང་མང་བའི་ནང་བར་སྟོང་ཆ་དང་དུས་ཚོད་ཟིན་ཡོད་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ཆེ་རིགས་ནང་བེད་སྤྱོད་སྐབས་དེ་བས་ ཚབས་ཆེན་ཡིན་ དེར་བརྟེན་ཟབ་སྤྱོད་བྱེད།

རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་དང་རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་