རང་མཚན་འཇོག་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་གནོན་མཐེབ་གསབ་སྣོན།

Open the context menu of the toolbar (right click) and choose Visible Buttons and then select the button you want to display.

མཐོང་ཐུབ་པའོ་གནོན་མཐེབ་རེའུ་འགོད་ནང་གནོན་མཐེབ་གསབ་སྣོན།

  1. ཡོ་བྱད་ - རང་མཚན་འཇོག་འདེམས་པ་དང་ དེ་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས་གཞི་ཁཱ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  2. ཡོ་བྱད་ཚང་སྒྲོམ་ནང་ བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས།

  3. བཀའ་ཚིག་གསབ་སྣོན་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ བཀའ་ཚིག་གསར་པ་འདེམས་ དེ་ནས་གསབ་སྣོན་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  4. གལ་ཏེ་དགོས་ཁོ་ཡོད་ན་ བཀའ་ཚིག་མིང་འདེམས་པ་མ་ཟད་གོང་ཕྱོགས་སྤོ་སྒུལ་དང་འོག་ཕྱོགས་སྤོ་སྒུལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་བྱས་ཏེ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་ཚིག་རེའུ་འགོད་སྒྲིག་བྱེད།

  5. "གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།