སྙན་ཐོ་དང་གཞི་གྲངས་མཛོད་སུབ་པ་

གགཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་གང་རུང་ནས་སླེབས་པའི་གཞི་གྲངས་ཚང་མ་LibreOfficeསྙན་ཐོ་བྱ་ཐུབ། སྙན་ཐོ་རེའུ་མིག་གི་LibreOffice གཞི་གྲངས་གནས་སའི་ས་ཆ་དང་ རྩ་འཛུགས་ཐབས་ཚུལ་དེ་བཞིན་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་གཞི་གྲངས་ཐོབ་ཐུབ་པ་སོགས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཤེས་སུ་འཇུག གཞི་གྲངས་མཛོད་སྙན་ཐོ་བྱས་རྗེས་ ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[ཡོ་བྱད་] - [གཞི་གྲངས་ཁུངས་]འཚམས་འདྲ་དེ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་དང་ལས་དེབ་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཟིན་ཐོ་ལས་བྱུང་།

ད་ཡོད་ཀྱི་གགཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་སྙན་ཐོ་བྱ།

  1. Choose - LibreOffice Base - Databases.

  2. གསབ་སྣོན་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་གགཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་འདེམས་པ།

LibreOffice སྙན་ཐོ་གཞི་གྲངས་མཛོད་སུབ་པ་

  1. Choose - LibreOffice Base - Databases.

  2. གགཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་འདེམས་པ་དང་ དེ་ནས་སུབ་པ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།