གཞི་གྲངས་མཛོད་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་

  1. ཡིག་ཆ་ - གསར་འཛུགས་ - གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་པ།

    དེ་ལྟར་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྣ་སྟོན་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ སྣེ་སྟོན་དེ་སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

  2. "གཞི་གྲངས་མཛོད་སྣེ་སྟོན་"ནང་ བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་རིགས་ དེ་ནས་འདེམས་གཞི་དེ་བདམས་ནས་རྗེས་མའི་སྣེ་སྟོན་ལ་རྩིས་བའི་"རེའུ་མིག་སྣེ་སྣོན་"ཁ་ཕྱེ།

    རེའུ་མིག་སྣེ་སྣོན་གྱི་ཁྱེད་ལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་གསར་པའི་ནང་རེའུ་མིག་གསབ་སྣོན་བྱ་བར་རོགས་རམ་བྱེད།