ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་ནས་གཞི་གྲངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

ཡི་གེ་དེ་རིགས་གཞན་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་ཐུབ་ དཔེར་ན་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་དང་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན། ཡིག་གཟབ་དགོས་རྒྱུར་ ཡི་གེ་ནི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཡོད་དམ་ གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་ནང་ངམ་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་རྩ་འཛིན་མཐོང་རིས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཡོད་ དེ་གསུམ་ནི་ཁྱད་པར་མེད།

རིས་རྟགས་

དྲས་སྦྱར་པང་ནང་གི་ནང་དོན་གྱི་སྦྱར་བའི་རྣམ་གཞག་འདེམས་དགོས་ན་ [རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་"སྦྱར་བ་"རིས་རྟགས་གྲམ་གྱི་མདའ་རྩི་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རོགས་ ཡང་ན་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [འདེམས་ངའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ་...]འདེམས་པ་དང་ དེ་ནས་འོད་མཚམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདེམས་དགོས།

འདྲུད་སྐྱེལ་ཐབས་ཚུལ་སྤྱད་པ་བརྒྱུད་ཡི་གེ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ལས་དེབ་ནས་གཞི་གྲངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

རེས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཡིག་ཚགས་གཞན་ནང་འདྲ་ཕབ་