དྲ་མིག་ནང་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

LibreOffice ལས་ཁྲའི་དྲ་མིག་ནང་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

  1. To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

    བྱེད་ནུས་དེ་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་དྲ་མིག་གི་འོད་རྟགས་ནུས་པ་ལྡན་ གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་ནང་འཇུག་ཕྲེང་ནང་ཡོད་ན་ནུས་པ་མེད། དེར་བརྟེན་སྔོན་ལ་དྲ་མིག་ལ་ཆ་རྡེབ་དགོས་ དེ་རྗེས་ཕྲེང་ཕབ་བྱ་ཡུལ་ཡིག་དེབ་གནས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དགོས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


LibreOffice ལས་ཁྲའི་དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་ན་རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་བྱེད།

  1. རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་བྱ་རྒྱུད་དྲ་མིག་འདེམས་དགོས།

  2. རྣམ་གཞག་ - དྲ་མིག་ - སྙོམས་གཤིབ་ཚུལ་འདེམས་དགོས།

  3. རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་.

LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ནང་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

  1. གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་ནང་ཕྲེང་ཕབ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ Enter མཐེབ་གནོན་པ།

ཡིག་དེབ་མཇུག་ནས་དྲ་མིག་མཇུག་མཐའ་ལེགས་སྐབས་རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་བྱེད།