ཡོ་བྱད་ཚང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ གཤམ་གྱི་ཡོ་ཆས་ཚང་མཐོང་ཐུབ།

རེའུ་མིག

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཕྱེ་བ།

འདེམས་ངེས་རེའུ་མིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཟིན་བྲིས་ནང་འཇུག་དང་ རྩོམ་སྒྲིག་གམ་སུབ་པ།

རྩོམ་སྒྲིག

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་རེའུ་མིག་སུབ་པ།

མིང་བསྐྱར་འདོགས།

མིང་བསྐྱར་འདོགས་ཀྱིས་རེའུ་མིག་འདེམས་པ།

བཙལ་འདྲི།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཕྱེ་བ།

འདེམས་ངེས་བཙལ་འདྲི་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཟིན་བྲིས་ནང་འཇུག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་གམ་སུབ་པ།

རྩོམ་སྒྲིག

འདེམས་ངེས་བཙལ་འདྲི་ཁ་ཕྱེ་ནས་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་བཅོས་བྱ།

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བཙལ་འདྲི་སུབ་པ།

མིང་བསྐྱར་འདོགས།

མིང་བསྐྱར་འདོགས་ཀྱིས་བཙལ་འདྲི་འདེམས་པ།

རེའུ་བྱང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཕྱེ་བ།

འདེམས་ངེས་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཟིན་བྲིས་ནང་འཇུག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་གམ་སུབ་པར་བྱེད།

རྩོམ་སྒྲིག

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རེའུ་བྱང་ཁ་ཕྱེ་ནས་པར་དབྱིབས་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་རེའུ་བྱང་སུབ་པ།

མིང་བསྐྱར་འདོགས།

མིང་བསྐྱར་འདོགས་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་འདེམས་པ།

སྙན་ཐོ་སྣེ་སྟོན།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཕྱེ་བ།

འདེམས་ངེས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཟིན་བྲིས་ནང་འཇུག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་གམ་སུབ་པར་བྱེད།

རྩོམ་སྒྲིག

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ནས་པར་དབྱིབས་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སུབ་པ།

མིང་བསྐྱར་འདོགས།

མིང་བསྐྱར་འདོགས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་འདེམས་པ།