རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ།

ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱ་ འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོར་སྤྱོད།

འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ།

འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་གསར་འཛུགས་འདེམས་དགོས། འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེ་རེར་གསབ་སྣོན་བྱེད་ཅིང་འབའ་ཞིག་ཤན་འབྱེད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཁག་ལ་སྟབས་བདེ་བྱེད། LibreOffice ནང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་མ་ལག་ལ་མཚོན་ན་ རེའུ་མིག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དུས་ངེས་པར་དུ་འགག་གནད་གཙོ་བོ་མཁོ་འདོན་བྱེད།

རང་འགུལ་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་གསབ་སྣོན་བྱ།

རང་འགུལ་ངང་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་ཟུར་སྣོན་ཡིག་དུམ་ལ་གསབ་སྣོན་བྱེད།

ད་ཡོད་ཡིག་དུམ་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོར་བརྩི་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

ཐང་འབའ་ཞིག་ལྡན་པའི་(དཔེར་ན་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་)ད་ཡོད་ཡིག་དུམ་སྤྱོད་པ་འདེམས།

ཡིག་དུམ་མིང་།

ཡིག་དམུ་མིང་འདེམས་པ།

རང་འགུལ་ཐང་འདེམས་པ།

རང་འགུལ་བསྒར་འཛུད་ཐང་འདེམས་པ་མ་ཟད་ ཟིན་བྲིས་ཁག་གི་ཡིག་དུམ་ཐང་རིམ་འཕང་བྱེད། གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་རང་འགུལ་རིམ་འཕར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ན་རང་འགུལ་ཐང་ལེན་བྱེད་ནུས་སྤྱོད་ཐུབ།

ཡིག་དུམ་མང་པོ་བརྒྱུད་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོར་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ད་ཡོད་ཡིག་དུམ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྦྲེལ་བས་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་འདེམས་པ།

སྤྱོད་རུང་ཡིག་དུམ།

ཡིག་དུམ་བདམས་རྗེས་དེའི་ནང་འགག་གནད་ཡིག་དུམ་གཙོ་བོའི་རེའུ་འགོད་གསབ་སྣོན་བྱེད།

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོའི་ཡིག་དུམ།

ཡིག་དུམ་བདམས་རྗེས་ < དེ་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོའི་ཡིག་དུམ་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་སུབ་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོའི་རེའུ་འགོད་འདིའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ་སྦྲེལ་བ་(སྟེང་ནས་འོག་ལ་)གསར་འཛུགས་བྱེད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་