རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།

འདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡིག་དུམ་ལ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡིག་དུམ་འདེམས་པ།

ཡིག་དུམ་བདམས་ནས་ཡིག་དུམ་ཆ་འཕྲིན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

^

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་གོང་དུ་སྤོ་ཐུབ།

v

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་འོག་དུ་སྤོ་ཐུབ།

-

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་སུབ་པ།

+

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཡིག་དེབ་ཡིག་དུམ་གསར་པ་གསར་སྣོན་བྱེད།

ཡིག་དུམ་ཆ་འཕྲིན།

ཡིག་དུམ་མིང་།

འདེམས་ངེས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་མིང་མངོན། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ མིང་གསར་པ་ནང་འཇུག་བྱ་ཆོག་

ཡིག་དུམ་རིགས།

ཡིག་དུམ་རིགས་འདེམས་པ།

རང་འགུལ་ཐང་འདེམས་པ།

If set to Yes, the values for this data field are generated by the database engine.

ངེས་པར་དུ་ནང་འཇུག

གལ་ཏེ་"ཡིན་"བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ན་ཡིག་དུམ་འདི་སྟོང་པ་ཡིན་མི་དགོས།

རིང་ཚད།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡིག་རྟགས་གྲངས་གཏན་འཁེལ།

སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། འདེམས་གཞི་འདི་གྲངས་ཀའམ་སིལ་གྲངས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྤྱོད་པར་ཁོ་ནར་འཚམས།

ཁས་ལེན་ཐང་།

"ཡིན་/མིན་"ཡིག་དུམ་གྱི་ཁས་ལེན་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རང་འགུལ་རིམ་འཕར་བརྗོད་པ།

SQL བཀའ་ཚིག་གི་གསལ་བཤད་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱ་ གསལ་བཤད་རྟགས་འདི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རང་འགུལ་རིམ་འཕར་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཧྲིལ་གྲངས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྟོན་པར་སྤྱོད། དཔེར་ན་ གཤམ་གྱི་ MySQL བརྗོད་པར་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གསར་འཛུགས་བྱེད་ཐེངས་རེར་ AUTO_INCREMENT བརྗོད་པ་སྤྱད་དེ་ "id" ཡིག་དུམ་འཕར་སྣོན་བྱེད།

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

སྐད་ཆ་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན་ རང་འགུལ་རིམ་འཕར་བརྗོད་པ་སྒྲོམ་ནང་ AUTO_INCREMENTནང་འཇུག་བྱེད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ།