རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - རེའུ་མིག་འཆར་འགོད་འདེམས་པ་

མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་དཔེ་གཞིས་རེའུ་མིག་ནང་ཡིག་དུམ་འདེམས་ དེ་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཚུགས་ལ་བརྩི་བ།

ཁེ་ལས།

སྒེར་གྱི་རིགས་བདམས་ནས་སྒེར་གྱི་དཔེ་གཞིའི་རེའུ་མིག་ལྟ་ཞིབ་ཙམ་བྱེད།

མི་སྒེར།

སྒེར་གྱི་རིགས་བདམས་ནས་དཔེ་གཞིའི་རེའུ་མིག་ལྟ་ཞིབ་ཙམ་བྱེད།

རེའུ་མིག་དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཞིའི་རེའུ་མིག་ཅིག་བདམས་རྗེས་གཡོན་གཞོགས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་ཡིག་དུམ་འདེམས། གོ་རིམ་འདི་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱིས་མཁོ་བའི་ཡིག་དུམ་ཁག་འདེམས།

ཡིག་དུམ་སྤྱོད་རུང།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

=>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་གོང་དུ་སྤོ་ཐུབ།

v

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་འོག་དུ་སྤོ་ཐུབ།

ངའི་རེའུ་མིག་གསར་པའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ།

རེའུ་མིག་གསར་པའི་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་མངོན་པ།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།