རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་

"རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་"འདིས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - རེའུ་མིག་འཆར་འགོད་འདེམས་པ་

མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་དཔེ་གཞིས་རེའུ་མིག་ནང་ཡིག་དུམ་འདེམས་ དེ་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཚུགས་ལ་བརྩི་བ།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།

འདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡིག་དུམ་ལ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ།

ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱ་ འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོར་སྤྱོད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་

རེའུ་མིག་གི་མིང་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ སྣེ་སྟོན་མཇུག་སྒྲིལ་རྗེས་རེའུ་མིག་བཟོ་བཅོས་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གོམ་སྟབས་སྔོན་མ།

གླེང་སྒྲོམ་ནང་གོམ་སྟབས་སྔོན་མ་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་བཅོས་བདམས་པ་དེ་འཚོལ་ཐུབ། མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་འགྱུར་མེད་ཡིན་ ཤོག་ངོས་གཉིས་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གནོན་མཐེབ་འདི་སྒུལ་སློང་བྱའོ།

གོམ་སྟབས་རྗེས་མ།

"གོམ་སྟབས་རྗེས་མ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ "སྣེ་སྟོན་"གྱིས་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་བེད་སྤྱད་པ་དང་སྦྲགས་གོམ་སྟབས་རྗེས་མ་བསྒྱུར་ གལ་སྲིད་གོམ་སྟབས་མཇུག་ཤོས་དེར་སླེབས་ནས་ ལྟོས་ཟླའི་གནས་ཡུལ་གནོན་མཐེབ་བེད་སྤྱད་མེད་པར་འགྱུར་

ལེགས་གྲུབ།

Applies all changes and closes the wizard.

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་