བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - རགས་བཤད།

ཡིག་དུམ་མིང་ལ་མིང་གཞན་གཏན་འཁེལ་བྱ། མིང་གཞན་ནི་གང་རུང་འདེམས་པ་ མ་ཟད་སྤྱོད་པོར་མཛའ་གྲོགས་དེ་བས་ཆེ་ མིང་དེ་རྣམས་ཡིག་དུམ་མིང་གི་གནས་སར་མངོན། དཔེར་ན་ རེའུ་མིག་མི་འདྲ་བ་གནས་བྱུང་བའི་ཡིག་དུམ་ལ་མིང་མཚུངས་པ་ཡོད་དུས་མིང་གཞན་ལམ་སེང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག

མིང་གཞན།

ཡིག་དུམ་མིང་གི་མིང་གཞན་པ་ནང་འཇུག་བྱེད།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - རགས་བཤད།