བསྒར་འཛུད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་སྒེའུ་ཁུང་གི་"བསྒར་འཛུད་"ཚལ་ཐོ།

རེའུ་བྱང་།

རེའུ་བྱང་མ་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་

སྙན་ཐོ་སྣེ་སྟོན།

Starts the Report Builder window for the selected table, view, or query.

བཙལ་འདྲི་(ཇུས་འགོད་མཐོང་རིས་)

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་གྱི་བཙལ་འདྲི་གསར་པ་ཁ་འབྱེད་པ།

བཙལ་འདྲི་(SQL མཐོང་རིས་)

SQL མ་ཚུལ་གྱི་བཙལ་འདྲི་གསར་པ་ཁ་འབྱེད་པ།

རེའུ་མིག་ཇུས་འགོད།

རེའུ་མིག་ཇུས་འགོད་མཐོང་རིས་ཁ་ཕྱེ་བ།

མཐོང་རིས་ཇུས་འགོད།

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་གྱིས་མཐོང་རིས་གསར་པ་ཇུས་འགོད་བྱ།

མཐོང་རིས་(སྟབས་བདེ་)

SQL མ་ཚུལ་གྱི་མཐོང་རིས་གསར་པ་ཁ་འབྱེད་པ།

ཡིག་ཁུག

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་ཡིག་ཁུག་གསར་པ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད།