ཡིག་ཆ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་སྒེའུ་ཁུང་གི་"ཡིག་ཆའི་"ཚལ་ཐོ་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་གཤར་བྱང་དམིགས་འཛུགས་ཁོ་ན་སྒྲིག་པར་བྱེད།

ཉར་ཚགས།

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

གཞན་ཉར།

མིང་གཞན་ཞིག་སྤྱད་དེ་མིག་སྔའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་བྱེད། ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་དང་ཡིག་ཆའི་མིང་འདེམས་དགོས།

འདྲེན་སྟོན།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྙན་ཐོའམ་རེའུ་བྱང་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲེན་འཇུག་བྱེད། སྒུལ་རྣམ་སྙན་ཐོ་ནི་འདྲེན་སྟོན་བྱེད་དུས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་བརྩིས་ནས་ཟུར་དེབ་འདྲེན་སྟོན་བྱེད།

བསྐུར་བ།

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་བ།

E-mail Document

ཁས་ལེན་གློག་རྡུལ་སྦྲག་རྩས་ཁ་ཕྱེ་ནས་བྱ་རིམ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་གསར་པ་བསྐུར་བ་བྱེད། མིག་སྔའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་ཟུར་ཆས་ལ་ཟུར་སྣོན་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གཙོ་དོན་དང་ ཡིག་ལེན་པ་དང་སྦྲག་ཡིག་དངོས་ཡིག་ནང་འཇུག་བྱ།

སྙན་ཐོ་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་ལ་བརྩི་བ།

ཁས་ལེན་གློག་རྡུལ་སྦྲག་རྩས་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་སྦྲག་རྩས་གསར་པ་བསྐུར་བ་བྱེད། འདེམས་ངེས་སྙན་ཐོས་ཟུར་ཆས་ཟུར་སྣོན་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གཙོ་དོན་དང་ ཡིག་ལེན་པ་དང་སྦྲག་ཡིག་དངོས་ཡིག་ནང་འཇུག་བྱ། འགུལ་རྣམས་སྙན་ཐོ་ནི་འདྲེན་སྟོན་བྱེད་དུས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཟུར་དེབ་ལ་བརྩིས་ནས་འདྲེན་འདོན་བྱ།

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ལ་སྙན་ཐོ་བསྐྱལ་བ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲེན་འདོན་བྱ། འགུལ་རྣམས་སྙན་ཐོ་འདྲེན་འདོན་བྱེད་དུས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་དོན་གྱི་ཟུར་དེབ་ལ་བརྩིས་ནས་འདྲེན་འདོན་བྱ།