རྩོམ་སྒྲིག།

གཞི་གྲངས་མཛོད་སྒེའུ་ཁུང་གི་"རྩོམ་སྒྲིག་"ཚལ་ཐོ་ རྩམ་སྒྲིག་བྱེད།

འདྲ་ཕབ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་དྲས་སྦྱར་པང་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

སྦྱར་བ།

དྲས་སྦྱར་པང་ནས་རྣམ་གྲངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ རེའུ་བྱང་དང་སྙན་ཐོ་(ཡན་ལག་ཡིག་ཁུག་)གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་ཡིག་ཆ་གཅིག་ནས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་གཅིག་ལ་བསྒར་འཛུད་བྱ།

གདམ་ངའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ།

དྲས་སྦྱར་པང་ནས་རྣམ་གྲངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ རེའུ་བྱང་དང་སྙན་ཐོ་(ཡན་ལག་ཡིག་ཁུག་)གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་ཡིག་ཆ་གཅིག་ནས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་གཅིག་ལ་བསྒར་འཛུད་བྱ།

རྩོམ་སྒྲིག

Opens a window where you can edit the selected table, query, form, or report.

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་རེའུ་མིག་ བཙལ་འདྲི་ རེའུ་བྱང་ངམ་སྙན་ཐོ་སུབ་པ།

མིང་བསྐྱར་འདོགས།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་མིང་བསྐྱར་འདོགས་བྱེད། གཞི་གྲངས་མཛོད་མི་མཚུངས་པ་གཞིར་བཟུང་མིང་ཁ་ཤས་དང་ཡིག་རྟགས་ མིང་གི་རིང་ཚད་ཧ་ལམ་ནུས་མེད་ཡིན།

ཁ་ཕྱེ།

ཐེངས་གོང་མར་ཉར་ཚགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པའི་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཕྱེ་བ།

མཐོང་རིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བཙལ་འདྲི་མཐོང་རིས་ལ་བརྗེ་འགྱུར་བྱ། འདོད་མའི་བཙལ་འདྲི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་མ་ཟད་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཞབས་ཆས་སྟེང་མཐོང་རིས་ཞིག་སྐྱེ་གྲུབ་བྱེད། ངེས་པར་དུ་སྒྲིག་འཇུག་གི་དབར་ཚད་ལྡན་ན་མཐོང་རིས་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གཞི་གྲངས་མཛོད་མང་ཆེ་བ་ཚང་མ་བཙལ་འདྲི་སྤྱད་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདེམས་པའམ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་རྩིས་འཁོར་སྟེང་ཟིན་བྲིས་མངོན་པར་བྱ། མཐོང་རིས་ཀྱི་བཙལ་འདྲི་དང་མཚུངས་པའི་བྱེད་ནུས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ འོན་ཀྱང་ཞབས་ཞུའི་སྣེ་རུ་མཁོ་འདོན་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་མཛོད་མཐོང་རིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཆས་སྟེང་གནས་ན་མཐོང་རིས་སྤྱད་དེ་ཞབས་ཆས་སྟེང་གི་ཟིན་བྲིས་ཚག་འདེམས་བྱས་ནས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་མངོན་པར་བྱེད་


རེའུ་བྱང་ཕྱོགས་སྟོན།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རེའུ་མིག་དང་ བཙལ་འདྲི་ མཐོང་རིས་ལ།རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་སྒུལ་སློང་བྱ།

སྙན་ཐོ་སྣེ་སྟོན།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རེའུ་མིག་དང་བཙལ་འདྲི་མཐོང་རིས་ལ།སྙན་ཐོ་སྣེ་སྟོན་སྒུལ་སློང་བྱ།

ཚང་མ་བདམས་པ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་སྒེའུ་ཁུང་འོག་ཕྱོགས་ས་ཁོངས་ནང་གི་གཤར་བྱང་ཡོད་ཚད་འདེམས་དགོས་ ཡན་ལག་ཡིག་ཁུག་ཀྱང་ཚུད་ཡོད།

གཞི་གྲངས་མཛོད།

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་བ།

གཏོགས་གཤིས།

Opens the Database Properties dialog.

སྦྲེལ་བའི་རིགས།

Opens the Connection Type Wizard.

མཐོ་རིམ་གཏོགས་གཤིས།

Opens the Advanced Properties dialog.