རེའུ་འགོད་ཇུས་འགོད།

སྒེའུ་ཁུང།རེའུ་མིག་ཇུས་འགོད།ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་མིག་གསར་པ་ཞིག་མཚན་འཇོག་བྱེད་པའམ་རེའུ་མིག་ཅིག་གི་སྒྲིག་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང "རེའུ་མིག་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། "བསྒར་འཛུད་" -རེའུ་མིག་བཀོད་སྒྲིག་ཡང་ན་རྩོམ་སྒྲིག་ - རྩོམ་སྒྲིག་


གཞི་གྲངས་མཛོད་ངོ་སྤྲོད་

རེའུ་མིག་འཆར་འགོད་

སྒེའུ་ཁུང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚལ་ཐོ་ཚང་ཡོད་པ་མ་ཟད་དེའི་ནང་གཤམ་གྱི་བཀའ་ཚིག་འཕར་སྣོན་བྱས་ཡོད་:བཤེར་འདྲེན་ཇུས་འགོད།

རེའུ་མིག་གི་མཚན་འཇོག་ས་ཁོངས།

ས་ཁོངས་འདོ་སྤྱད་དེ་རེའུ་མིག་གི་སྒྲིག་གཞི་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཡིག་དུམ་ནིང་།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་ལ་ཡིད་གཟབ་གྱིས་ དཔེར་ན་མིང་ངང་རིང་ཚད་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྟགས་དང་སྟོང་མིག་སོགས་སོ།

ཡིག་དུམ་རིགས།

ཡིག་དུམ་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གསལ་བཤད།

འདེམས་རུང་གི་གསལ་བཤད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཕྲེང་ཁ་བྱང་གི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་གཤམ་གྱི་བཀའ་ཚིག་ཚུད་ཡོད་པ།

དྲས་སྦྱར།

འདེམསངེས་ཀྱི་ཕྲེང་དྲས་སྦྱར་ནང་དྲས་གཏུབ་བྱེད།

འདྲ་ཕབ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཕྲེང་དྲས་སྦྱར་པང་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད་རྒྱུ།

སྦྱར་བ།

དྲས་སྦྱར་པང་ནང་གི་ནང་དོན་སྦྱར་བ།

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཕྲེང་སུབ་པ་

ཕྲེང་བསྒར་འཛུད།

བྲིས་རྟགས་བཀོད་ཟིན་པའི་དྲ་མིག་གི་མདུན་དུ་ཕྲེང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

འགག་གནད་ཚིག་གཙོ་བོ།

གལ་ཏེ་བཀའ་ཙིག་འདི་ལ་བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་ལྡན་ན་ཕྲེང་འདིའི་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནི་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་མཚོན། བཀའ་ཚིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྒུལ་སློང་/ཁ་བརྒྱབ་གནས་སྟངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཁོ་ནར་བརྩིས་ནས་འགག་གནད་ཡི་གེ་བཙོ་བོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དུས་བཀའ་ཚིག་འདི་མངོན་ཐུབ།

ཡིག་དུམ་གཏརཏོགཏོག་གཤིས།

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡིག་དུམ་གཏོགས་གཤིས་ལ་མཚན་འཇོག་བྱ།

རིང་ཚད།

ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་རིང་ཚད་ནང་འཇུག་གྱིས།

སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས།

ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་ལ་སྤྱོད་པའམ་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་གྱི་སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས་ལ་སྤྱོད་རྒྱུ་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཁས་ལེན་ཐང་།

གཞི་གྲངས་གསར་པའི་ཟིན་འགོད་ནང་གི་ཁས་ལེན་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རྣམ་གཞག་དཔེ་སྟོན།

མངོན་པ་...གནོན་མཐེབ་བརྒྱུད་བདམས་པའི་རྣམ་གཞག་ཚབ་ཨང་།

...

གནོན་མཐེབ་འདིས་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག།གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་་བར་འགྱུར།

རོགས་རམ་ས་ཁོངས།

རོགས་རམ་ཡི་གེ་མངོན་པ།