Join Properties

གལ་ཏེ་བཙལ་འདྲིའི་ཇུས་འགོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་དུམ་གཉིས་བར་གྱི་སྦྲེལ་བ་མ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་ ཡང་ན་བསྒར་འཛུད་ - འབྲེལ་བ་གསར་པ་འདེམས་ན་འབྲེལ་བ་གླེང་སྒྲོམ་མངོན། º›འདིའི་གཏོགས་གཤིས་རྗེས་སུ་འཛུགས་རྒྱུའི་བཙལ་འདྲིར་སྤྱོད་དོ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

བཙལ་འདྲི་ཇུས་འགོད་ཁ་ཕྱེ་བ་མ་ཟད་བསྒར་འཛུད་ - འབྲེལ་བ་གསར་འཛུགས་འདེམས་པའམ་རེའུ་མིག་གཉིས་བར་གྱི་སྦྲེལ་རྟགས་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད།


འབྲེལ་བའི་རེའུ་མིག

ཐག་སྦྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་གཉིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འབྲེལ་བའི་ཡིག་དུམ།

Specifies two data fields that will be joined by a relation.

འདེམས་གཞི།

རིགས།

འདེམས་ངེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱིས་ཐག་སྦྲེལ་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཐག་སྦྲེལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཙལ་འདྲི་མངོན་པའི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་གཞིར་བཟུང་ནས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་ཆོག།

ནང་ཁུལ་མཉམ་སྦྲེལ།

ནང་ཁུལ་གྱི་མཉམ་སྦྲེལ་ལ་མཚོན་ན་འབྲས་བུར་རེའུ་མིག་ལ་དེའི་ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་དུམ་ལ་ལྡན་པའི་ནང་དོན་གཅིག་པའི་ཟིན་བྲིས་ཚུད་ཡོད། LibreOffice SQL ནང་ཐག་སྦྲེལ་འདི་རིགས་བརྗོད་པ་ WHERE བརྒྱུད་གསར་འཛུགས་བྱེད་

གཡོན་གཞོགས་་མཉམ་སྦྲེལ།

གཡོན་ལ་མཉམ་སྦྲེལ་བྱེད་པར་མཚོན་ན་ འབྲས་བུར་རེའུ་མིག་ནང་དུ་གཡོན་གཞོགས་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཚུད་ཡོད་ དེ་བཞིན་གཡས་གཞོགས་རེའུ་མིག་ནང་འདིའི་ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་དུམ་ལ་ནང་དོན་མཚུངས་པའི་ཆ་ཤས་དེའི་ཡིག་དུམ་ལྡན་ཡོད། LibreOffice SQL ནང་ཐག་སྦྲེལ་འདི་རིགས་ LEFT OUTER JOIN བཀའ་ཚིག་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན།

གཡས་གཞོགས་་མཉམ་སྦྲེལ།

གཡས་ཕྱོགས་་མཉམ་སྦྲེལ་ལ་མཚོན་ན་ འབྲས་བུར་རེའུ་མིག་ལ་གཡས་གཞོགས་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཚུད་པ་དང་དེ་བཞིན་གཡོན་གཞོགས་རེའུ་མིག་ནང་ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་དུམ་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ནང་དོན་ལྡན་པའི་ཡིག་དུམ་དེ་རྣམས་ཚུད་ཡོད། ནང་ LibreOffice SQL ཐག་སྦྲེལ་འདི་རིགས་ RIGHT OUTER JOIN བཀའ་ཚིག་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན།

འཐུསསཚང་་མཉམ་སྦྲེལ།

འཐུས་ཚང་གི་མཉམ་སྦྲེལ་ལ་མཚོན་ན་འབྲས་བུར་རེའུ་མིག་ལ་གཡོན་དང་གཡས་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ལྡན་ནོ། LibreOffice SQL ནང་ཐག་སྦྲེལ་འདི་རིགས་ FULL OUTER JOIN བཀའ་ཚིག་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན།

Natural

Inserts the keyword NATURAL into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.