བཙལ་འདྲི།

"བཙལ་འདྲི་"ནི་དམིགས་གསལ་གྱི་རེའུ་མིག་མཐོང་རིས་ཡིན་ དམིགས་འཛུགས་ཟིན་ཐོ་མངོན་པའམ་ཟིན་ཁྲིས་ཁག་གི་ཡིག་དུམ་ཁ་ཤས་མངོན་པར་སྤྱོད་པ་མ་ཟད་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ནས་ཟིན་ཐོ་རྣམས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད། བཙལ་འདྲི་ཞིག་རེའུ་མིག་བར་སྤྱོད་ གལ་ཏེ་རེའུ་མིག་མང་པོ་སྤྱི་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བརྒྱུད་ནས་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ དེ་བཞིན་རེའུ་མིག་མང་པོར་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ཀྱང་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ "བཙལ་འཚོལ་"རིས་རྟགས་


བཙལ་འདྲིའི་སྤྱོད་སྒོ་ནི་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གཞིར་བཟུང་ནས་གཞི་གྲངས་རེའུ་མིག་ནང་ཟིན་བྲིས་འཚོལ་བར་བྱེད། གཞི་གྲངས་མཛོད་ཅིག་ལ་དམིགས་ནས་བཙུགས་པའི་བཙལ་འདྲི་ཡོད་ཚད་ནི་བཙལ་འདྲི་གཤར་བྱང་འོག་སྒྲིག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་གཤར་བྱང་འདི་ལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་བཙལ་འདྲི་ཚུད་ཡོད་ "བཙལ་འདྲིའི་ཐུམ་བུ་"ཞེས་བརྗོད་དོ།

གཏག་པར་བཙལ་འདྲི།

བཙལ་འདྲིའི་རེའུ་མིག་གཏག་པར་བྱེད།

  1. ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཤིག་ཁ་འབྱེད་རོགས་(ཡང་ན་ལས་དེབ་ཅིག་ གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་འདི་རིགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གཏག་པར་བྱེད་ནུས་ལ་མཉེས་པོ་ཡོད་ན་)

  2. གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁ་ཕྱེ་ འདི་ལྟར་གཤར་བྱང་གི་བཙལ་འདྲིའམ་རེའུ་མིག་གི་མིང་ལ་བརྩི་བ་མཐོང་ཐུབ།

  3. མིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཟིན་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ།གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་སྟར་བསྒར་འཛུད།མཐོང་ཐུབ།

  4. སྟར་ག་རེ་ཚུད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།(གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།)རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་དྲ་མིག།གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རིགས་འདེམས། གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ།

    བཙལ་འདྲིའམ་རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

  5. ཡིག་ཆ་ - གཏག་པར།གཏག་པར་ཡིག་ཚགས་འདེམས་པ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


རིམ་སྒྲིག་དང་འཚག་འདེམས་གཞི་གྲངས་

བཙལ་འདྲི་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ལ་རིམ་སྒྲིག་དང་འཚག་འདེམས་བྱ་ཆོག

བཙལ་འདྲི་ཇུས་འགོད།

བཙལ་འདྲི་ཇུས་འགོད།ནང་བཙལ་འདྲི་དང་མཐོང་རིས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་འཛུགས་ཆོག་པ་ཡིན།

SQL བྱ་ཡུལ་ཚང་

When creating or editing an SQL query, use the icons in the Query Design Bar to control the display of data.

རེའུ་མིག་མང་པོ་བཙལ་འདྲི་བྱེད།

གལ་ཏེ་རེའུ་མི་མང་པོ་འོད་འཚམས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ན་བཙལ་འདྲིའི་འབྲས་བུར་རེའུ་མིག་གི་གཞི་གྲངས་འདི་དག་ཚུད་ཆོག

སྤྱི་འགྲོས་ཅན་གྱི་བཙལ་འདྲིའི་ཆ་རྐྱེན་

རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དང་བཀའ་ཚིག་གང་དག་ནི་བཙལ་འདྲི་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་པ་ལྟ་ཞིབ་བྱ་ཆོག

རྟེན་གྲངས་ལག་བསྟར།

ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་མིག་གི་གཞི་གྲངས་སྤྱད་དེ་རྩིས་རྒྱབ་ཆོག་པ་མ་ཟད་ཐོབ་འབྲས་ནི་བཙལ་འདྲིའི་ཐོབ་འབྲས་ལ་ཉར་ཚགས་བྱེད།