ཚོ་དབྱེའི་གཞི་རྒྱུ་སྣེ་སྟོན་ ཡིག་དུམ་ཐང་

ཡིག་ཚགས་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པའི་ཚེ་ཤོག་ངོས་དེ་གཞི་ནས་མངོན། དེའི་ཁྲོད་དུ་འདྲེན་འཇུག་ཐང་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ན་ཉར་ཚགས་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འདྲེན་འཇུག་ཐང་ཉར་ཚགས་བྱ་བའི་གནས་ཡུལ་སྟོན་པ། འདྲེན་འཇུག་ཐང་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཚོ་སྒྲོམ་གྱི་མིག་སྔའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

རེའུ་མིག་འཆར་འགོད་ནང་ ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་གི་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་རིས་རྟགས་འདེམས་ དེ་རྗེས་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་དེ་སྒྲོམ་གཞི་གཅིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་ - ཤོག་ལྷེ་ 4 (ངེས་པར་དུ་གཞི་གྲངས་མཛོད་འབྲེལ་མཐུད་གནས་ཡོད་)


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པའི་ཚེ་ཤོག་ངོས་དེ་གཞི་ནས་མངོན།


ཐང་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་་ཉར་ཚགས་དགོས་སམ་མི་དགོས།

རེད་ གཤམ་གསལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་ཉར་ཚགས།

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

མིན་ ངས་གྲངས་ཐང་རེའུ་བྱང་ནང་ཉར་ཚགས་བྱ་འདོད།

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.