ཚོ་དབྱེའི་གཞི་རྒྱུ་སྣེ་སྟོན་ ཁས་ལེན་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་

འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་ཁག་ཁས་ལེན་ལ་བརྩིས་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གལ་ཏེ་སྤྱོད་པའོ་མ་ཚུལ་སྒོ་ནས་རེའུ་བྱང་ཁ་ཕྱེ་ན་ ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་དེབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད། བཀོད་སྒྲིག་དེ་དག་སྤྱད་ནས་ཚོད་འཛིན་གཏོགས་གཤིས་དེ་ཁས་ལེན་གནས་སྟངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

རེའུ་འགོད་འཆར་འགོད་ནང་ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་གི་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་དེ་སྒྲོམ་གཞི་གཅིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་ - ཤོག་གྲངས་ 2 སྣེ་སྟོན་བྱེད་


ཁས་ལེན་གཅིག་སྤྱད་པའི་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་འདེམས་དགོས།

འདེམས་གཞི་སྒྲོམ་ལ་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡིན་ འདེམས་པ་ནི་གཤམ་གསལ།

རེའུ་བྱང་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་ཁས་ལན་གདམ་པའི་གནས་སྟངས་སུ་གནས་པའི་འདེམས་གཞིའི་གཏན་འཁེལ་ཡིག་དུམ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

རེའུ་བྱང་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་ཁས་ལན་གདམ་པའི་གནས་སྟངས་སུ་གནས་པའི་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ།

མིན་ ཡིག་དུམ་གང་ཡང་འདེམས་མི་དགོས།

འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་གང་ཡང་ཁས་ལེན་ལ་བརྩིས་ནས་འདེམས་པ་གཏན་འཁེལ་བྱ་མི་ཐུབ།