ཚོ་དབྱེའི་གཞི་རྒྱུ་སྣེ་སྟོན་ ཡིག་དུམ་ཐང་

ཚོ་སྒྲོམ་ནང་འདུས་པའི་འདེམས་གཞིའི་གཏན་འཁེལ་ཡིག་དུམ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

རེའུ་མིག་འཆར་འགོད་ནང་ ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་གི་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་དེ་སྒྲོམ་གཞི་གཅིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་ - ཤོག་ལྷེ་ 1 སྣེ་སྟོན་བྱེད་


ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་དེ་དག་ལ་མིང་གང་ཞིག་སྤྱོད་དམ།

འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་སོ་སའི་ཤོག་བྱང་གྱི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད། རེའུ་བྱང་ནང་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་ཤོག་བྱང་གྱི་མིང་མངོན། བཤར་བྱང་དེ་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་གྱི་ཤོག་བྱང་གཏོགས་གཤིས་ལ་ལྟོས་ཟླ་བྱེད།

དག་ལེན།

=>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


མདའ་རྩི་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ཚོ་སྒྲིག་ཀྱི་ འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་གི་ཤོག་བྱང་ནང་བཅུག་བྱ་ཐུབ་ མ་ཟད་ཤོག་བྱང་དེར་རེའུ་འགོད་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད། བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་རིམ་དེ་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་མཚན་འཇོག་བྱེད་པའི་བར་དེ་ལྟར་བྱེད།

འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་

ཚོ་སྒྲོམ་ནང་འདུས་དགོས་པའི་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་མངོན་པ།

སུབ་པ།

<<

རེའུ་འགོད་ནང་ནས་བདམས་ཟིན་པའི་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་སུབ་པ།