རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན།

རེའུ་བྱང་གསར་འཛུགས་ལ་སྤྱོད་པའི་སྣེ་སྟོན་གསོག་སློང་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

གཞི་གྲངས་མཛོད་ ཡིག་ཆའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྣེ་སྟོན་སྤྱད་དེ་རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་


གཤམ་གྱི་གོམ་རིམ་སྤྱད་ནས་རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས་འདེམས་པ།

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་བཀོད་སྒྲིག་

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་སྤྱོད་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དང་སྦྲགས་ ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ནང་བཅུག་བྱེད། ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ནི་རེའུ་བྱང་གཞན་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་རེའུ་བྱང་ཟེར།

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་གསབ་སྣོན་བྱེད་

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ལ་དགོས་པའི་རེའུ་མིག་གམ་བཙལ་འདྲི་དེ་བཞིན་ ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ནང་ཚུད་དགོས་པའི་ཡིག་དུམ་བཅས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཚོ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ཐོབ་པ་

གལ་ཏེ་གོ་རིམ་ 2 ནང་བཀོད་སྒྲིག་འདེམས་པ་ནི་ལག་སྒུལ་གྱི་འདེམས་པའི་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ ལ་གཞིར་བྱས་པ་ཡིན་ སྣེ་སྟོན་ཤོག་ངོས་དེ་ནང་ཚོ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ཞིག་འདེམས་ཆོག

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - སྟོང་བཀོད་ཚོད་ཆས་

སྣེ་སྟོན་གི་ཤོག་ངོས་དེའི་རང་ནང་ གསར་འཛུགས་བྱས་ཟིན་པའི་རེའུ་བྱང་ལ་དཔ་དབྱིབས་འདེམས་ཆོག་ཡིག་ཚགས་སུ་ཉུར་དུ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་རིག་མངོན་ཞིག་ དེར་བརྟེན་སྣེ་སྟོན་ཁ་རྒྱག་མི་དགོས།

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་བཀོད་སྒྲིག་

རེའུ་བྱང་གསར་པའི་གཞི་གྲངས་་ལས་སྣོན་མ་ཚུལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཉེར་སྤྱོད་བཟོ་ལྟ་

རེའུ་བྱང་བཟོ་ལྟ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - མིང་བཀོད་སྒྲིག་

Specifies the name of the form and how to proceed.

གོམ་སྟབས་སྔོན་མ།

གླེང་སྒྲོམ་ནང་གོམ་སྟབས་སྔོན་མ་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་བཅོས་བདམས་པ་དེ་འཚོལ་ཐུབ། མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་འགྱུར་མེད་ཡིན་ ཤོག་ངོས་གཉིས་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གནོན་མཐེབ་འདི་སྒུལ་སློང་བྱའོ།

གོམ་སྟབས་རྗེས་མ།

"གོམ་སྟབས་རྗེས་མ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ "སྣེ་སྟོན་"གྱིས་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་བེད་སྤྱད་པ་དང་སྦྲགས་གོམ་སྟབས་རྗེས་མ་བསྒྱུར་ གལ་སྲིད་གོམ་སྟབས་མཇུག་ཤོས་དེར་སླེབས་ནས་ ལྟོས་ཟླའི་གནས་ཡུལ་གནོན་མཐེབ་བེད་སྤྱད་མེད་པར་འགྱུར་

རེའུ་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱ་རུང་བ་ལས་ཤོག་ངོས་གཞན་དག་ལས་སྣོན་མི་བྱེད་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་