LibreOffice ནང་གི་རྒྱུན་གཏན་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


མྱུར་བདེའི་མཐེབ་སྤྱོད་པ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་གྱི་བྱེད་ནུས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བརྒྱུད་ནས་སྒུལ་སློང་བྱས་ཆོག། དཔེར་ན་ ཡིག་ཆའི་ཚལ་ཐོའི་ནང་གི་ཁ་ཕྱེ་བའི་རྣམ་གྲངས་ཟུར་དུ་ མྱུར་བདེའི་མཐེབ་མངོན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་སྤྱད་ནས་བྱེད་ནུས་འདི་དག་སྒུལ་སློང་མཛད་དགོས་ན་ མཐེབ་གནོན་པ་དང་གནོན་འཛིན་དང་སྦྲགས་ O མཐེབ་གནོན་པས་གླེང་སྒྲོམ་ཐོན་རྗེས་མཐེབ་འདི་གཉིས་གཞི་ནས་གློད་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱིར་ཙིག་རྟགས་དང་མཐེབ་གཞོང་ནང་ཧ་ལམ་ཡོད་ཚད་སྤྱོད་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་བདེམས་བྱེད།

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བརྒྱུད་གླེང་སྒྲོམ་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Esc མཐེབ་གནོན་ནས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་པ་ལས་བཟོ་བཅོས་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ།

རིག་རྟགས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

འདྲུད་འཇོག་སྤྱད་དེ་ཙིག་རྟགས་བརྒྱུད་གདམ་ང་བྱས་པའམ་བྱ་ཡུལ་དང་མིང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པའི་སྐབས་ Shift、 དང་(སྐབས་འགར་སྤྱོད་)སོགས་ཀྱི་མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཟུར་སྣོན་བྱེད་ནུས་མཐེབ་འདི་དག་གནོན་འཛིན་གྱིས་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་པའི་སྐབས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ནུས་མཁོ་འདོན་དགོས་མིན་ནི་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའི་དབྱིབས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་རགས་ལུས་ ཡིག་ཆའམ་བྱ་ཡུལ་གཞན་འདེམས་སྐབས་བཟོ་བཅོས་མཐེབ་ཀྱིས་གདམ་ང་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ཆོག། བྱེད་ནུས་འདི་དག་འོས་འཚམས་ཀྱི་གནས་སུ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ།

སྟབས་བདེའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་ཡིག་དུམ་

 1. ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱུན་སྤྱོད་གནང་བའི་བཀའ་ཚིག་འགའ་ཡོད་པའི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཞིག་སྒུལ་སློང་བྱས་ཆོག

 2. Use the shortcut keys +Shift+S to open the Special Characters dialog to insert one or more special characters.

 3. +A ཡིག་དེབ་ནང་དོན་ཧྲིལ་པོ་བདམས་པ་དང་ གཡས་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་བམ་གཡོན་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་སྤྱད་ནས་གདམ་ང་འདི་དོར་ཆོག

 4. ཡི་གེ་ཞིག་ལ་ཆ་རྡེབ་ཀྱིས་དེ་ཉིད་བདམས་པ།

 5. རྐྱང་རྡེབ་ཐེངས་གསུམ་བྱས་ན་ནང་དོན་ཧྲིལ་པོ་བདམས་ཐུབ།

 6. འོད་རྟགས་གནས་ས་ནས་མིག་སྔའི་ཡི་གེ་མཇུག་བསྒྲིལ་ས་བར་གྱི་ནང་དོན་གཤམ་སྤོས་བྱེད་པ།

 7. དང་གཡས་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་བམ་གཡོན་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

 8. Insert མཐེབ་སྤྱད་ནས་བསྒར་འཛུད་མ་ཚུལ་དང་བཅོས་འབྲིའི་མ་ཚུལ་དབར་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

 9. འདྲུད་འཇོག་བྱེད་ནུས་ནི་ཡིག་སྒྲོམ་གྱི་ཕྱི་ནང་ཚང་མར་སྤྱོད་ཆོག

 10. +Z མྱུར་བདེའི་མཐེབ་སྤྱད་པས་གོམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཟོ་བཅོས་ཕྱིར་འཐེན་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཡིག་དེབ་ཉིད་ཐེངས་དང་པོར་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་སྔོན་གྱི་གནས་སྟངས་སུ་བསྐྱར་དུ་སླར་གསོ་ཐུབ་

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. ད་ལྟ་ཁྱེད་ནས་མར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཆ་གཞན་དང་དཀར་ཆག་གནས་ཆ་ཚང་དུ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱས་ཆོག གཡས་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་སྤྱད་ནས་ URL ཡིག་དུམ་ནང་གི་མངོན་དོན་དེ་ཕལ་ཆེར་གནས་པའི་རིམ་པ་འོག་མའི་ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཏུ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད། URL གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནང་འཇུག་བྱས་ཡོད་ཕྱིན་ End མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པས་ལམ་སེང་ AutoComplete(རང་འགུལ་ལེགས་གྲུབ་)མངོན་འགྱུར་ཡོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པའི་བྱ་རིམ་མམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཪྙེད་ཕྱིན་ Enter མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་འགྲིག

ལག་བསྟར་ཧུང་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

LibreOffice ནང་གི་རྒྱུན་སྤྱོད་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ཀྱི་རེའུ་འགོད་

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Shortcut keys for controlling dialogs

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

Enter མཐེབ་

གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཅིག་བསྡུས་ཟིན་པའི་གནོན་མཐེབ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་

Esc མཐེབ་

བཀོལ་སྤྱོད་དམ་གླེང་སྒྲོམ་མཇུག་སྒྲིལ་བ། གལ་སྲིད་ LibreOffice རོགས་རམ་ནང་ གོང་དུ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོས་པ།

སྟོང་མིག་མཐེབ་

གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་ཐོབ་པའི་མདོ་གནས་ཀྱི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

གླེང་སྒྲོམ་འདེམས་གཞིའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་ད་ཡོད་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པ།

Tab

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་གི་ནང་མདོ་གནས་ཉིད་མུ་མཐུད་གཤམ་གྱི་ས་ཚིགས་སམ་གཞི་རྒྱུ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པ།

Shift+Tab མཐེབ་

འོད་རྟགས་ཉིད་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གོང་གི་ཆ་ཤས་སམ་གཞི་རྒྱུ་ལ་སྤོས་པ།

+མར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་གི་ནང་མིག་སྔའི་བདམས་ཟིན་པའི་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ཁ་ཕྱེ་བ། ཚོ་སྒྲིག་མཐེབ་འདི་ཉིད་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ལ་སྤྱད་ནས་འཚམས་ལ་ཡང་འཕར་ཐོན་ཚུལ་གྱི་ཚལ་ཐོའི་རིས་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཀྱང་འཚམས། Esc མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཁ་ཕྱེ་བའི་རེའུ་འགོད་བསྐྱར་དུ་ཁ་བརྒྱབ་པའོ།


Shortcut keys for controlling documents and windows

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

+ O མཐེབ་

ཡིག་ཚགས་ཤིག་ཁ་ཕྱེ་བ།

+ S མཐེབ་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།

+ N མཐེབ་

ཡིག་ཚགས་གསར་པ་འཛུགས་པ།

+Shift+F མཐེབ་

Opens the Templates dialog.

+P མཐེབ་

ཡིག་ཚགས་གཏག་པར།

+F6

Activates the Find toolbar.

+ O མཐེབ་

བཙལ་འཚོལ་དར་ཚབ་བརྗེའི་གླེང་སྒྲོམ་ཁོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ།

+Shift+F མཐེབ་

ཐེངས་གོང་མར་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་བཤེར་འཚོལ་རྣམ་གྲངས་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ།

+ O མཐེབ་

+Shift+R མཐེབ་

ཡིག་ཚགས་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་བསྐྱར་དུ་འགོད་པ།

+Shift+F མཐེབ་

བཀླག་པ་མཁོ་ནའི་ཡི་གེའམ་རོགས་རམ་བཙལ་འཚོལ་ཆས་ནང་གདམ་ངའི་འོད་རྟགས་སྤྱོད་པའམ་བཀག་པ།

+ O མཐེབ་

LibreOffice རོགས་རམ་ནང་རོགས་རམ་ཤོག་ལྷེ་གཙོ་བོར་མཆོངས་བརྒལ་བྱེད་པ།

+ O མཐེབ་

+ O མཐེབ་

Shift+F2 མཐེབ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བཀའ་ཚིག་དང་རིས་རྟགས་སམ་ཚོད་འཛིན་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དོན་ཁ་ཕྱེ་བ།

F6

གདོང་གནས་དེ་འོག་མའི་སྒེའུ་ཁུང་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་(དཔེར་ན་ཡིག་ཚགས་/གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་)

(Shift)(F6)

ཐེངས་གོང་མའི་ཡན་ལག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་མདོ་གནས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ།

F10 མཐེབ་

ཚལ་ཐོ་དང་པོ་སྒུལ་སློང་("ཡིག་ཆ་"ཚལ་ཐོ་)

Shift+F10 མཐེབ་

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་བ།

+F4 或 +F4

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཁ་བརྒྱབ་པ་(ཁ་ཕྱེ་བའི་མཐའ་མཇུག་གི་ཡིག་ཚགས་དེ་ཁ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ LibreOffice ཡང་མཉམ་དུ་ཁ་བརྒྱབ་པའོ།)

+Q མཐེབ་

ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ།


Shortcut keys for editing or formatting documents

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

+Tab

སྟོན་མདའ་དེ་ཤོག་འགོའི་འགོ་ཚུགས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་སྐབས་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ།

Enter མཐེབ་(གལ་སྲིད་ OLE བྱ་ཡུལ་བདམས་རྗེས་)

འདེམས་ངེས་ཀྱི་OLE བྱ་ཡུལ་གསོན་སློང་བྱེད།

Enter (གལ་སྲིད་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལམ་ཡི་གེ་བྱ་ཡུལ་བདམས་ན་)

ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་མ་ཚུལ་སྒུལ་སློང་བྱེད་པ།

+ X མཐེབ་

འདེམས་ངེས་གཞི་རྒྱུ་བྲེག་པ།

+ C མཐེབ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་པ།

+ V མཐེབ་

དྲས་སྦྱར་པང་ནས་སྦྱོར་བ།

+ Shift + V

Pastes unformatted text from the clipboard. The text is pasted using the format that exists at the insertion point.

+ Shift + V

གདམ་ངའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བའི་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།

+ A མཐེབ་

ཆ་ཚང་འདེམས་པ།

+ Z མཐེབ་

ཐེངས་གོང་མའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

+T མཐེབ་

ཐེངས་གོང་མའི་བཀོལ་སྤྱོད་བསྐྱར་ལེན་བྱེད་པ།

+Shift+F མཐེབ་

Repeats last command.

+I མཐེབ་

བདམས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་ལ་གསེག་གཟུགས་གཏོགས་གཤིས་ལྡན། གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་ཉིད་ཡི་གེ་ཞིག་གི་སྟེང་བཞག་ན་ཡི་གེ་འདི་ཡང་མཉམ་དུ་གསེག་གཟུགས་སུ་འགྱུར།

+B མཐེབ་

བདམས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་ལ་གསེག་གཟུགས་གཏོགས་གཤིས་ལྡན་ཡོད། གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་དེ་ཡི་གེ་ཞིག་གི་ཐོག་བཞག་ན་ཡི་གེ་འདི་ཡང་མཉམ་དུ་གསེག་གཟུགས་སུ་མངོན།

+U མཐེབ་

བདམས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་ལ་གཤམ་འགོད་ཐིག་གཏོགས་གཤིས་ལྡན་ཡོད། གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་དེ་ཡི་གེ་ཞིག་གི་སྟེང་བཞག་ན་ཡི་གེ་དེ་ཡང་མཉམ་དུ་གཤམ་འགོད་ཐིག་ཡོད་པར་མངོན།

འདེམས་ངེས་ཡིག་དེབ་བམ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཐད་ཀའི་རྣམ་གཞག་(དཔེར་ན་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [རྣམ་གཞག་གཙང་སེལ་]ནང་ལྟར་)


དྲས་སྦྱར་རིས་མཛོད་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

འབྲས་བུ་

Tab

ས་ཁོངས་དབར་སྤོ་འགུལ་བྱེད་

Shift+Tab མཐེབ་

ས་ཁོངས་དབར་སྤོ་འགུལ་བྱེད་(རྒྱབ་ཏུ་)


དྲས་སྦྱར་རིས་མཛོད་ཀྱི་"གཙོ་དོན་གསར་འཛུགས་"ས་ཁོངས་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

འབྲས་བུ་

གཡར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་སར་སྤོས་པ།

འོག་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

འདེམས་ངེས་ནང་དོན་གཤམ་སྤོས་བྱེད་པ།

+Enter མཐེབ་

"གཏོགས་གཤིས་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་

Shift+F10 མཐེབ་

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་བ།

+U མཐེབ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཙོ་དོན་གསར་དུ་བརྗེས་པ།

+R མཐེབ་

ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།

+D མཐེབ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཙོ་དོན་དོར་བ།

བསྒར་འཛུད་

གཙོ་དོན་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་


དྲས་སྦྱར་རིས་མཛོད་ཀྱི་"སྔོན་ལྟའི་"ས་ཁོངས་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

འབྲས་བུ་

Home མཐེབ་

གཤར་བྱང་དང་པོར་མཆོངས་བརྒལ་བྱས་པ།

End མཐེབ་

མཐའ་མའི་གཤར་བྱང་དུ་མཆོངས་བརྒལ་བྱེད།

གཡོན་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་འོག་མའི་དྲས་སྦྱར་རིས་མཛོད་གཞི་རྒྱུ་འདེམས་པ།

གཡས་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲས་སྦྱར་རིས་མཛོད་གཞི་རྒྱུ་རྗེས་མ་དེ་འདེམས་པ།

གཡར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

གོང་གནས་ཀྱི་འོག་མའི་དྲས་སྦྱར་རིས་མཛོད་གཞི་རྒྱུ་འདེམས་པ།

འོག་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

གཤམ་གྱི་རྗེས་མའི་དྲས་སྦྱར་རིས་མཛོད་གཞི་རྒྱུ་འདེམས་པ།

Page Up

ཡར་ཕྱོགས་སུ་གསལ་ཡོལ་ཞིག་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད།

ཤོག་ལྷེ་འོག་ལ་སློག་པ་

འོག་ཕྱོགས་སུ་ཡོལ་བ་ཞིག་འགྲིལ་བསྐོར་བྱེད་པ།

+Shift+Insert མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་དེ་ཐག་སྦྲེལ་བྱ་ཡུལ་དུ་བརྩིས་ནས་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ།

+I མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་འདྲ་ཕབ་ནང་དོན་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ།

+T མཐེབ་

ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།

+P མཐེབ་

གཙོ་དོན་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་དང་བྱ་ཡུལ་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་དབར་བརྗེས་པ།

སྟོང་མིག་མཐེབ་

གཙོ་དོན་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་དང་བྱ་ཡུལ་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་དབར་བརྗེས་པ།

Enter མཐེབ་

གཙོ་དོན་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་དང་བྱ་ཡུལ་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་དབར་བརྗེས་པ།

ཕྱིར་འཐེན་(བྱ་ཡུལ་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ཁོ་ནར་སྟན་)

གནད་བསྡུས་གཙོ་བོར་བརྗེས་པ།


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

འབྲས་བུ་

སྟོང་མིག་མཐེབ་

ཡིག་ཕྲེང་གི་གདམ་ང་བརྗེས་པ།(ཡིག་ཕྲེང་རྩོམ་སྒྲིག་གི་མ་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་ཕུད་)

+Tab

ཕྲེང་གི་གདམ་ང་བརྗེས་པ་

Shift+སྟོང་མིག་མཐེབ་

མིག་སྔའི་སྟར་པ་འདེམས་པ་

+PageUp

Moves pointer to the first row

+PageDown

Moves pointer to the last row


རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

འབྲས་བུ་

F6 མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས་དགོས། མར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་དང་གཡས་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་གི་རིས་རྟགས་མཁོ་བ་རྣམས་འདེམས་དགོས་པ་དང་+Enter མཐེབ།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བསྒར་འཛུད།

+F6 མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་འདེམས་པ་དང་ Tab མཐེབ་གནོན་དགོས་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Tab

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འོག་མ་འདེམས་པ།

Shift+Tab མཐེབ་

ཐེངས་གོང་མའི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ་

+Home མཐེབ་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་དང་པོ་འདེམས་པ།

+End མཐེབ་

མཐའ་མཇུག་གི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Esc མཐེབ་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལ་གདམ་ང་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

Esc མཐེབ་(ཚོད་ཚེག་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་ནང་)

ཚོད་ཚེགས་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་དང་སྦྲགས་བྱ་ཡུལ་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

ཡར་གཏད་/མར་གཏད་/གཡོན་གཏད་/གཡས་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚེགས་སྤོ་འགུལ་བྱེད་(སྙོམ་གཤིབ་འདྲ་བའི་རྣམ་གཞག་གི་བྱེད་ནུས་གནས་སྐབས་བཀག་ཀྱང་སྣེ་ཚེགས་དབར་མུ་མཐུད་ཕན་ཚུན་སྙོམ་གཤིབ་བྱ་)

+གོང་/འོག་/གཡོན་/གཡས་མདའ་རྩེ་

འདེམས་ངེས་ཀྱིས་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱིས་བཪྙན་རྒྱུ་ཞིག་སྤོས་པ་(གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་ནང་)

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་(ཚོད་ཚེག་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་ནང་)

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འཁྱིལ་འཁོར་བྱེད་(འཁྱིལ་བསྐོར་མ་ཚུལ་ནང་)

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚེགས་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་སྒུལ་སློང་བྱེད་པ་

སྟོང་མིག་མཐེབ་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚེགས་ཤིག་(ཚེགས་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་ནང་)/གདམ་ང་རྩིས་མེད།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚེག་སྐར་ཆ་རེར་ཆེམ་འགུལ་ཐེངས་རེ་བྱེད་པ།

Shift+སྟོང་མིག་མཐེབ་

ཚེགས་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་ནང་ཚེགས་གཞན་ཞིག་བདམས་པ།

+Tab

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚེགས་འོག་མ་(ཚེགས་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་)

འགྲིལ་བསྐོར་མ་ཚུལ་ནང་དུའང་འགྲིལ་བསྐྱོར་ལྟེ་གནས་འདེམས་ཆོག

+Shift+F མཐེབ་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚེགས་གོང་མ་འདེམས་པ་(ཚེགས་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་)

+Enter མཐེབ་

མིག་སྔའི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་སུ་ཆེ་ཆུང་ཁས་ལེན་གྱི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གསར་དུ་འཛུགས།

+Enter མཐེབ་("གདམ་ང་"ཡི་རིས་རྟགས་བདམས་པའི་སྐབས་)

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་དང་པོ་སྒུལ་སློང་བྱེད་པ་

Esc མཐེབ་

ཚེག་གདམ་ངའི་མ་ཚུལ་ནས་ཐོན་རྗེས་དེ་མར་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚེགས་ཤིག་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་(ཚེགས་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་)

ཡི་གེའམ་ཨང་ཀིའི་མཐེབ་གང་རུང་

གལ་སྲིད་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བདམས་ན་ རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་འོད་རྟགས་ཉིད་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ནང་ཡི་གེའི་མཇུག་མཚམས་སུ་གནས། གཏག་པར་རུང་བའི་ཡིག་རྟགས་ཤིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

+གོང་/འོག་/གཡོན་/གཡས་མདའ་རྩེ་

The position of the object's center is fixed.

Shift key while creating or scaling a graphic object

The ratio of the object's width to height is fixed.