མངོན་པའི་སྡུར་ཚད།

མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་བཏགས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

ཡིག་དུམ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ མངོན་པའི་སྡུར་ཚད། གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པས་དེའི་ནང་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་བཏགས་གྲངས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག

ཡིག་དུམ་དེའི་ནང་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་བས་སྤྱོད་རུང་བའི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་བཏགས་གྲངས་མཐོང་ཐུབ།